Forsiden

Forskrift til lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov 22. desember 2021 nr. 161 om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer § 3 tredje ledd.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31p (forordning (EU) 2020/852)

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for:

  1. Finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere nevnt i offentliggjøringsforordningen artikkel 2(1) og 2(11).
  2. Foretak nevnt i taksonomiforordningen artikkel 8 nr. 1.

§ 2. Gjennomføring av utfyllende EØS-regler til taksonomiforordningen

Følgende utfyllende forordninger gjelder som norsk forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-avtalen vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:

  1. EØS-avtalen vedlegg IX delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved å presisere innholdet i og presentasjonen av opplysninger som skal gis av foretak som er omfattet av artikkel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU med hensyn til miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter, og ved å fastsette metoden som skal anvendes for å overholde denne opplysningsplikten.
  2. EØS-avtalen vedlegg IX delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2139 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved fastsettelse av de tekniske screeningkriteriene for å fastslå vilkårene for at en økonomisk aktivitet skal anses å bidra vesentlig til begrensning av klimaendringer eller tilpasning til klimaendringer, og for å fastslå om det er slik at den økonomiske aktiviteten ikke er til betydelig skade for noen av de andre miljømålene.

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.