Forskrift til utfylling av folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum om fastsettelse og beregning av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser (Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 trettende ledd.

I

§ 1. Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for beregning og fastsettelse av ekstra arbeidsgiveravgift etter lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum.

§ 2. Beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 med forskrifter.

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.

§ 3. Rapportering ved flere underenheter

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter.

§ 4. Beregning og fastsettelse

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen.

§ 5. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023