Forslag fra arbeidsgruppen for endring av Kulturminnelovens § 23

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere eventuelle endringer i kulturminnelovens bestemmelser om hva som regnes som en kulturgjenstand, jf. kulturminnelovens § 23. Arbeidsgruppen legger nå frem sitt forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2007

Resultat av høringen:

Endringer trådte i kraft 1. april 2009

Kulturminneloven §23 (hos Lovdata)

 

Vår ref.: 2006/02312 KU/KU2 CKN:est

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere eventuelle endringer i kulturminnelovens bestemmelser om hva som regnes som en kulturgjenstand, jf. kulturminnelovens § 23.

Vedlagt følger arbeidsgruppens forslag til endringer. Bakgrunn og mandat for arbeidsgruppens arbeid ligger også vedlagt, jf. vedlegg 1 til arbeidsgruppens rapport.

Departementet ber om merknader til forslaget til endringer innen 14. desember 2007. Vi ber om at eventuelle merknader også blir sendt elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Vi ber om at høringssaken blir sendt til underliggende etater og andre berørte som ikke står på høringslisten.

Med hilsen

Eli Vorkinn e.f. Cecilie Knudsen
underdirektør seniorrådgiver

Vedlegg:

Forslag fra arbeidsgruppen
Vedlegg 1 - Brev av 2. mars 2007 fra KKD, mandat for gruppen
Vedlegg 2 - gjeldende § 23
Vedlegg 3 – gjeldende forskrift
Vedlegg 4 – forslag til liste over norske mynter og medaljer det bør være utførselsrestriksjoner på

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere eventuelle endringer i kulturminnelovens bestemmelser om hva som regnes som en kulturgjenstand, jf. kulturminnelovens § 23.

Arbeidsgruppens forslag til endring av Kulturminneloven § 23 med 4 vedlegg  (i pdf-format)

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Kunnskapsdepartementet
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Sametinget
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Toll- og avgiftsdirektoratet
Økokrim

Vedtaksmuseene:
Forsvarsmuseet
Kulturhistorisk Museum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalbiblioteket
Norsk Folkemuseum
Preus museum
Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Teknisk Museum
Riksantikvaren
Riksarkivet
Ringve Museum
Sàmiid Vourka-Dàvvirat/ De samiske samlinger

Bunad- og folkedraktrådet
Maihaugen
Den norske UNESCO-kommisjonen
Naturhistorisk museum
Norsk ICOM
Museumsforbundet
Norsk Kunst- og Antikvitetshandleresforening
Norsk Mynthandlerforening*
Norsk Numismatisk Forening*
Oslo Mynthandel
Norske Antikk- og Brukthandleres Forening
Nordisk konservatorforbund, Den norske seksjon NKF-N
Norsk frimerkehandler forening
Norsk antikvarbokhandlerforening
Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Direktoratet for Naturforvaltning
Norsk geologisk forening

*representert ved Kjell Andersen hos Advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen, Andersen, Granli og Aasen

Til toppen