Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning på høring. Forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning skal beskrive kravene til kandidatenes minimum av sluttkompetanse, samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning ved universiteter og høyskoler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.06.2021

Vår ref.: 21/1072

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning på høring. Forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning skal beskrive kravene til kandidatenes minimum av sluttkompetanse, samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning ved universiteter og høyskoler. Den skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet. Utdanningen beskriver læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 8.

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning.pdf

Sámi buohccedivššároahpu nationála njuolggadusaid láhkaásahusevttohus.pdf

 

 • Alle  kommuner
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • Barneombudet
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Statens helsetilsyn
 • Sametinget
 • Viken fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Den norske tannlegeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • KS
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mental helse ungdom
 • Norsk Innvandrerforum
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Unio
 • Uni research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Velferdsalliansen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Unge funksjonshemmede
 • Skeiv ungdom
 • Norsk studentorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Telemark ungdomsråd
 • Aust-Agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Vestland ungdomsutvalg
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Ungdom og Fritid
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Blå Kors Norge
 • Kompetansesenter - Rus
 • Delta
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Innovasjon Norge
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuspartner HF
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Mental Helse
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Audiografforbundet
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Parat Helse
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • SINTEF Helse
 • Taternes Landsforening
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Diabetesforbundet
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Handikappede barns foreldreforening
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • HivNorge
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Leverforeningen
 • Leppe- ganespalte Foreningen
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Unge funksjonshemmede
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Sex og politikk
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Rådet for psykisk helse
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Ungdom mot narkotika
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Norsk palliativforening
 • Pårørendealliansen
 • Prematurforeningen
 • Helseutvalget
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Verdighetsenteret
 • NAKMI
 • NOEREH
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Sex og politikk
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Elevorganisasjonen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Landsforeningen 1001 dager
 • Barne- og familiedepartementet
 • Samisk hus
 • Kvænangen språksenter
 • Sametinget i Sverige
 • Sametinget i Finland
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • sami studeanttaidsearvai davvi-norggas
 • Árran Lulesamisk senter
 • Senter for samisk helseforskning
 • Røde kors
 • Vardobaiki
 • Norske samers riksforbund
 • Samisk studentforening Oslo
 • NSF Student
 • Samisk studentforening Bergen
 • Samisk studentforening Trondheim
 • Samisk student Nord Universitet
 • Sámi allaskuvlla studeantastivra
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telkemark