Utvelgelse av fylkesmenn til forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Jeg viser til mitt brev av 28. februar 2013 hvor fylkesmennene og fylkeskommunene ble invitert til å være med i et forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Fylkesmannen får i forsøket ansvaret for å samordne og fremme innsigelser til kommunale planer på vegne av de statlige innsigelses­myndighetene. Det er i brevet foreslått at forsøket skal omfatte to til tre fylker. I tillegg blir det invitert til ett forsøk der fylkeskommunens myndighet til å fremme innsigelse begrunnet i kulturminne­vernet overføres til fylkesmannen. 13 fylkesmenn og 17 fylkeskommuner har gitt tilbakemelding om forsøket.

Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms er på nærmere angitt vilkår positive til å delta i forsøket der innsigelser begrunnet i kulturminnevern blir en del av samordningen på samme måte som for statlige organer. Det trengs nærmere avklaringer om dette forsøket, og Miljøverndepartementet vil derfor komme tilbake til dette i et eget brev.

Når det gjelder forsøket om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer, er 12 av fylkesmennene positive til å delta i dette. Jeg har på bakgrunn av den store interessen fra fylkesmennene besluttet at antallet forsøksfylker utvides til 6.

Følgende fylkesmenn velges ut for en forsøksperiode på 3 år:

  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland

Jeg forutsetter at forsøkene skjer innenfor felles overordnede rammer, men at den praktiske gjennomføringen tilpasses de lokale forholdene i hvert fylke. Rammene vil bli nærmere diskutert i møte med fylkesmennene. Miljøverndepartementet vil i den forbindelse komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføringen av forsøket.

Fylkesmennene som deltar i forsøket vil få en utvidet rolle, og Miljøverndepartementet vil derfor bidra med midler.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell