Høring - Forsvarets bistand til andre enn politiet

Departementet foreslår en ny forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre bistandsaktører. Arbeidet bygger på den tidligere midlertidige forskriften om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter som ble fastsatt under covid-19 pandemien.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.03.2023

Vår ref.: 2023/163

Forslag til forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur

 

Departementet foreslår en ny forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre bistandsaktører. Arbeidet bygger på den tidligere midlertidige forskriften om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter som ble fastsatt under covid-19 pandemien.

Departementet har utarbeidet et forslag til ny forskrift som skal regulere Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur med hjemmel i lov av 12. desember 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste m.m. (forsvarsloven) § 60 a.

Forsvaret har i mange år gitt bistand til politiet med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 27 a. Forsvarets bistand til politiet er regulert i en egen forskrift (bistandsinstruksen). Dette forslaget tar ikke sikte på å endre regelverket om Forsvarets bistand til politiet.

Forsvaret har i mange år ytt bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet. At Forsvaret kan yte bistand til andre offentlige myndigheter er lagt til grunn i en rekke stortingsdokumenter, og har til dels vært regulert i ulike avtaler, og har siden 2021 også vært lovfestet i forsvarsloven § 60 a. Den foreslåtte forskriftsreguleringen av Forsvarets bistand til andre enn politiet tar sikte på å utfylle eksisterende regulering av Forsvarets bistand.

Formålet med forslaget til ny forskrift er blant annet å sørge for en tydeligere og mer ensartet regulering av prosedyrene for og behandlingen av bistandsanmodninger, koordinering og prioritering av bistand, dekning av kostnader forbundet med bistanden, og klargjøring av hvilke aktører som kan anmode om Forsvarets bistand. Dette vil forhåpentligvis også føre til større forutsigbarhet for relevante beredskapsaktører.

Høringsbrev - Forsvarets bistand til andre enn politiet.pdf

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utenriksdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Amnesty International Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Avinor AS

Bane NOR SF

Befalets fellesorganisasjon

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Atlanterhavskomite

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Etterretningstjenesten

Fellesforbundet

Fiskeridirektoratet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets sikkerhetsavdeling

Forsvarsmateriell

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

UiT Norges arktiske universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peace Resarch Institute Oslo

Folk og Forsvar

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Næringslivets Sikkerhetsråd

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

NITO

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Statistisk sentralbyrå

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Statens havarikommisjon

Kystvakten

Veteranforbundet SIOPS

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kystverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Totalforsvarsforum

Oljedirektoratet

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

Utdanningsdirektoratet

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Sysselmesteren på Svalbard

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Regjeringsadvokaten

Norges forsvarsforening

Norges lotteforbund

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Politihøgskolen

Norges Rederiforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk tjenestemannslag

PARAT Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Kommunesektorens organisasjon

Norad

IMDi

Landbruksdirektoratet

Norsk militærjuridisk forening

Den Internasjonale Juristkommisjon - norsk avdeling

Norges Røde Kors

Skattedirektoratet