Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Rapport 2012:4 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten setter søkelys på sentralenes selvforståelse og tilpasning til sine omgivelser.

Rapporten "Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?" (.pdf) 

Forfatter: Håkon Lorentzen

Et sentralt skille går mellom "sosialsentraler" som primært er rettet inn mot svake og utsatte grupper, og "nærmiljøsentraler" som forholder seg til hele lokalsamfunnet. Gjennom en analyse av kritiske momenter ved den enkelte sentrals drift identifiseres forhold som kan forklare sub-optimale tilpasninger til de utfordringene sentralene står overfor.