Artikkel 15 nr. 2 b): Bestemmelse om arbeidsutleie i den gamle skatteavtalen med Slovenia artikkel 15 nr. 2 b)

Om bestemmelse om arbeidsutleie i den gamle skatteavtalen med Slovenia artikkel 15 nr. 2 b).

Vi viser til deres henvendelse datert 10. februar 2012 om arbeidsutleie i artikkel 15 2. punkt i skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia, undertegnet 1. september 1983. Avtalen ble ved noteveksling av 6. mars 1997 gitt anvendelse for Slovenia fra det tidspunkt Slovenia ble en selvstendig stat.

Spørsmålet er hvordan kriteriet ”person som er bosatt i den stat der mottageren er bosatt, og hvis virksomhet ikke bare eller nesten bare består i utleie av arbeidskraft” i skatteavtalen mellom Norge og Slovenia i artikkel 15 2. punkt bokstav b er å forstå.

Finansdepartementet har i brev til Sentralskattekontoret for utenlandssaker tidligere uttalt seg om tilsvarende bestemmelse i skatteavtalen mellom Norge og Nederland (undertegnet 12. januar 1990). Uttalelsen er inntatt i Utv. 2004 s. 1186 b.

I den nevnte uttalelsen viser departementet til at det er Norges prinsipielle standpunkt at unntaksreglene i artikkel 15 punkt 2 ikke kommer til anvendelse ved arbeidsutleie. Hvorvidt det er inntatt uttrykkelig unntak i avtalen for arbeidsutleie er etter departementets vurdering uten betydning for den prinsipielle vurderingen.

Departementet legger til grunn at det er arbeidstakers forhold til bruker eller reell arbeidsgiver som er avgjørende ved vurderingen av om det foreligger arbeidsutleie. Hvordan formell arbeidsgiver har innrettet sin virksomhet, og om virksomheten primært består av å stille arbeidstakere til andres rådighet eller ikke, er etter vår oppfatning uten betydning. Bestemmelsene om arbeidsutleie slik de er inntatt i skatteavtalen med Nederland og Slovenia innebærer etter departementet vurdering en presisering av at det er forholdene til den enkelte arbeidstaker som er avgjørende. Ordlyden gir etter departementets oppfatning ikke grunnlag for en snevrere fortolkning enn hva som følger av det prinsipielle standpunktet om at unntaksbestemmelsen i artikkel 15 2. punkt ikke kommer til anvendelse der det foreligger arbeidsutleie i en konkret sak.

Med hilsen
Per Olav Gjesti  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                     Ingebjørg Brekka
                                                                                   rådgiver