Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 10 tredje og fjerde ledd og § 14. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Formålet med forskriften er å forenkle transport og import av genmodifiserte organismer, gjennomføre Norges forpliktelser etter Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer, sikre forbrukernes valgmulighet og hindre skadevirkninger av genmodifiserte organismer.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov