GI-11/2022 – Instruks om overføring til Norge av tidligere lokalt ansatte for norske myndigheter i Afghanistan, jf. NATOs internasjonale operasjoner i Afghanistan

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departements alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirekto-ratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

GI-11/2022 – Instruks om overføring til Norge av tidligere lokalt ansatte for norske myndigheter i Afghanistan, jf. NATOs internasjonale operasjoner i Af-ghanistan.pdf