GI-16/2023 – Revidert instruks om innreisetillatelse ifm. assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer fra Israel, Palestina og Libanon

I forbindelse med konsulær bistand, nærmere bestemt ved assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer i regi av norske myndigheter fra Israel, Palestina og Libanon, anmodes Utlendingsdirektoratet (UDI) om å utstede nasjonalt visum, jf. utlendingsloven (utl.) § 11, jf. utl. § 126 (utenrikspolitiske hensyn), til følgende personer som ikke er norske borgere eller som ikke har oppholdstillatelse i Norge:

  • Utenlandsk forelder uten oppholdstillatelse i Norge som reiser sammen med norsk barn under 2 år, og som barnet er avhengig av for å ivareta liv og helse under utreisen.
  • Utenlandsk forelder uten oppholdstillatelse i Norge som skal følge mindreårig norsk barn som ikke kan reise alene. Det er en forutsetning at barnet ikke kan følges av norsk forelder.

Ansvarlig utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet oversender personopplysninger (navn, fødselsdato, kjønn, fødested og aktuell familierelasjon) til UDI.

Som hovedregel skal utlendingens identitet og familierelasjon til norsk borger være dokumentert. Avhengig av situasjonen kan UDI i tilfeller hvor det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på identitet og/eller familierelasjon gjøre en konkret vurdering av om personens opplysninger om identitet og familierelasjon anses sannsynliggjort. Det skal i en slik vurdering ses hen til opplysninger som er registrert i Norge og ev. annen informasjon som tidligere er gitt av familiemedlemmer i Norge.

Etter utlendingsloven kan det ikke utstedes nasjonalt visum til norske borgere. Dette innebærer at det ikke kan utstedes nasjonalt visum til personer som gis assistert utreise på bakgrunn av en antakelse om at de er norske borgere. Dette gjelder selv om personen mangler norske reisedokumenter.

UDI bes for øvrig prioritere søknader om oppholdstillatelse som allerede er fremmet fra personer som er befinner seg i Israel eller Palestina.

Denne instruksen gjelder kun for personer som har benyttet seg av tilbud om assistert utreise i regi av norske myndigheter ut av Israel, Palestina og Libanon som følge av situasjonen i regionen etter at Hamas’ angrep på Israel 7. oktober 2023. Instruksen omfatter ikke personer som har tatt seg ut av Israel, Palestina eller Libanon på egenhånd/uten norske myndigheters assistanse, og som f.eks. befinner seg i naboland til Israel, Palestina og Libanon. Instruksen trer i kraft straks og gjelder frem til den oppheves.

Denne instruksen erstatter Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-15/2023.

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                    Heidi Bonvik
                                                                                    departementsrådgiver