Helse Vest: Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Last ned brevet i pdf-format

1. Innledning

Det vises til brev av 7. juli 2011 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialist-helsetjenesten, jf tillegg til oppdragsdokumentet for 2011.  I brevet vises det til at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om opprettelse av nye nasjonale tjenester foreslått i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) i forbindelse med fremleggelse av Prp 1 S for 2012.

Det vises videre til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2012, jf. rettebrev til Stortinget av 26. oktober 2012, der det foreslås å styrke bevilgningene til regionale helseforetak med i alt 41 mill. kroner for å understøtte oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning ved de nye nasjonale tjenestene. Styrkingen fordeler seg med 15 mill. kroner til kap. 732.72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, 5,25 mill. kroner til kap. 732.73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, 0,75 mill. kroner Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF og 20 mill. kroner til kap. 732.78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester (fordelt med 14 mill kroner til Helse Sør-Øst RHF, 2 mill. kroner til Helse Midt-Norge RHF og 4 mill kroner til Helse Nord RHF). Stortinget har sluttet seg til dette, jf. Innst. S nr. 11 (2011-2012).

2. Godkjenning av nye nasjonale og flerregionale behandlings-tjenester fra 2012

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-2, første ledd, godkjenner departementet følgende nye nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i Helse Vest RHF fra 2012:

Nasjonale behandlingstjenester

  1. Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler
  2. Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom
  3. Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Flerregionale behandlingstjenester

Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF

1. Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom, jf. brev av 7.7.2011

Vedr. Nasjonal  kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ble godkjent i brev av 07.07.2011. Den nasjonale kompetansetjenesten omfatter kompetanseutvikling og kompetansespredning om narkolepsi.  Departementet ber om at den nasjonale kompetansetjenesten i Helse Bergen HF, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi, NK ved Oslo Universitetssykehus, og Regionalt fagmiljø ved Oslo universitetssykehus HF som leder et prosjekt om utvikling av ny metode for måling av hypokretin som en markør for narkolepsi, tar særskilt ansvar for oppbygging og spredning av kompetanse for tidlig identifisering, utredning, diagnostisering og behandling av barn som har utviklet narkolepsi til hele helsetjenesten.

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, NK hadde ved en inkurie kommet med i oversikten over kompetansetjenesten for søvnsykdommer i vedlegg 2 til veilederen for godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og er tatt ut i den oppdaterte veilederen.

Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med oppdatert oversikt over godkjente nasjonale tjenester vil bli lagt departementets nettsider

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland e.f.
konst. ekspedisjonssjef


Maiken Engelstad
avdelingsdirektør

Kopi:

Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helsedirektoratet