Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester tilbyr utredning og behandling av i hovedsak en liten gruppe pasienter som har behov for høyspesialisert kompetanse eller bruk av spesialisert medisinsk utstyr. En nasjonal behandlingstjeneste skal bare etableres ved ett helseforetak i landet. En flerregional behandlingstjeneste er èn tjeneste lokalisert til to helseforetak i to ulike helseregioner. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten skal være likeverdig tilgjengelig uansett hvor pasienten bor i landet.

Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde til en definert målgruppe i helsetjenesten. Formålet er å sikre likeverdig tilgang til kompetanseoppbygging slik at tjenesteytere i hele landet kan ta kompetansen i bruk. Nasjonale kompetansetjenester skal ikke drive pasientbehandling. En nasjonal kompetansetjeneste kan enten ha funksjon "opplæring" med en virketid på 5 år eller funksjon "kompetanseoppbygging" med en virketid på 10 år. 

Nasjonale tjenester er etablert for å sikre helhetlig prioritering, rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå og likeverdig tilgang på kompetanse og høyspesialisert behandling av god kvalitet for pasientene.

Styringssystemet for nasjonale tjenester

Styringssystemet for nasjonale tjenester er etablert for å følge opp etablering, drift og avvikling av nasjonale tjenester. Tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten er i stadig endring som følge av blant annet den medisinske og teknologiske utviklingen. Styringssystemet for nasjonale tjenester må derfor være dynamisk og sikre nasjonale tjenester på områder hvor det vurderes som faglig nødvendig for å sikre pasientene likeverdig tilgang på spesialisert pasientbehandling av god kvalitet.

Helse- og omsorgsdepartementet fatter vedtak om etablering eller endring/avvikling av nasjonale tjenester etter søknad fra de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet er faglig rådgiver for departementet.

Veileder for nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Regelverket innebærer å kunne opprette, endre og avvikle nasjonale tjenesterog det stilles krav til oppgaver og rapportering fra de nasjonale tjenestene.

Departementet har utarbeidet en veileder som omhandler bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Veilederen publisert desember 2023 erstatter tidligere utgitte veiledere. Veilederen publisert i 2021 var forenklet og oppdatert i tråd med endringer som ble besluttet som ledd i oppfølging av 5-årig helhetlig gjennomgang av nasjonale tjenester.

Veilederen utgitt i desember 2023 er oppdatert fordi Helse- og omsorgsdepartementet har opphevet forskriften som delegerte myndighet til Helsedirektoratet om å godkjenne nasjonale tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner nasjonale tjenester fra 2024. I tillegg overtar de regionale helseforetakene oppgaven Helsedirektoratet har hatt med å vurdere årsrapportene til de nasjonale tjenestene.  De regionale helseforetakene har siden 2021 styrket sitt ansvar for etablering og drift av nasjonale tjenester ved å etablere RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre. Servicemiljøet inkluderer også støtte til nasjonale kompetansetjenester som etter endt funksjonstid er omorganisert til nasjonalt kvalitet- og kompetansenettverk eller senter.

Veilederen gir ufyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene og retter seg til de som har ansvar for drift og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og de som skal anvende forskriften. Dette omfatter Helsedirektoratet, regionale helseforetak, helseforetak og de nasjonale tjenestene. Veilederen inneholder også en oversikt over roller og ansvar i styringen av nasjonale tjenester.  

Link: Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Link: Veileder (publisert desember 2023)

Oversikt over nasjonale tjenester

Oversikt over nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ligger på Helsedirektoratets nettside:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten#oversiktovernasjonaletjenester

Årsrapportene til de nasjonale tjenestene kan leses her: http://nasjonaletjenester.ihelse.net 

For nærmere informasjon om søknadsprosesser, drift, rapportering m.m vises det til RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre:

https://www.helse-vest.no/helsefagleg/samarbeid/rhf-enes-servicemiljo-for-nasjonale-tjenester-nettverk-og-sentre/

Historikk

5-årig helhetlig gjennomgang av nasjonale tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om  å evaluere nasjonale behandlingstjenester i 2017 og nasjonale kompetansetjenester i 2018, i tråd med veilederens føringer om helhetlig gjennomgang.

På bakgrunn av gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester så Helse- og omsorgsdepartementet behov for å gjøre endringer for å sikre et mer dynamisk system i tråd med intensjonen. Link: 5-årsgjennomgang av kompetansetjenester

Det ble i 2019 opprettet en egen innspillside på nett for å få innspill fra helsetjenesten– spesielt fra de regionale helseforetakene, helseforetakene og godkjente nasjonale kompetansetjenester. Innspillside: https://nettsteder.regjeringen.no/nasjonaletjenester/

Innspillene har vært et viktig grunnlag i prosessen med å beslutte endringene i systemet for nasjonale kompetansetjenester. Endringene ble presentert i kap. 732, post 78 i statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S (2020–2021)). Prosessen med å gjennomføre endringene går over flere år og omtales i de årlige budsjettproposisjonene. 

RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Rapport 2009. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/rhf-enes_rapport-nasjonale_tjenester.pdf

Vedlegg til rapporten