Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Systemet omfatter høyspesialisert behandling som bør sentraliseres til ett eller to steder i landet: nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester. I tillegg inngår nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten i styringssystemet, herunder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.  

Styringssystem for alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ble etablert i 2011 og er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet har utarbeidet en veileder som omhandler bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har høsten 2021 oppdatert og forenklet veilederen. Veilederen publisert desember 2021 erstatter tidligere utgitte veiledere. 

Link: Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Link: Veileder (publisert desember 2021)

Bakgrunnen for ny veileder er endringer i styringssystemet for nasjonale kompetansetjenester, samt innspill fra tjenestene innspillsrunde på nett i 2019 der det ble uttrykt behov for å forenkle veilederen. Tidligere veileder har vært utviklet over tid, og var omfattende og detaljert. Den nye veilederen gir ufyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene og retter seg til de som har ansvar for drift og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og de som skal anvende forskriften. Dette omfatter Helsedirektoratet, regionale helseforetak, helseforetak og de nasjonale tjenestene.

Veilederen er oppdatert i tråd med ny kategorisering og tidsavgresning av nasjonale kompetansetjenester. En nasjonal kompetansetjeneste kan enten ha funksjon "opplæring" med en virketid på 5 år eller funksjon "kompetanseoppbygging" med en virketid på 10 år. Veilederen inneholder også en oversikt over roller og ansvar i styringen av nasjonale tjenester.  

Formålet til styringssystemet for nasjonale tjenester

Tjenestetilbudet er i stadig endring som følge av blant annet den medisinsk teknologiske utviklingen og endringer i pasientvolum og helsepersonells kompetanse. Styringssystemet for nasjonale tjenester skal være et helhetlig og dynamisk system som ivaretar nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, sikrer rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og legger til rette for en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet.

Høy kvalitet skal sikres gjennom krav både til etablering og drift av nasjonale tjenester og mål- og resultatrapportering. Likeverdig tilgang til nasjonale tjenester skal sikres gjennom bl.a. opprettelse av referansegrupper med representanter fra alle regionale helseforetak og brukerrepresentasjon.

Godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester rapporterer hvert år elektronisk om sin aktivitiet

Årsrapportene til hver enkel tjeneste kan leses her: http://nasjonaletjenester.ihelse.net 

Om styringssystemet

Systemet ivaretar nasjonale myndigheters behov for styring av nasjonale tilbud, og det stilles krav til oppgaver og rapportering fra de nasjonale tjenestene. Regelverket innebærer å kunne opprette, endre og avvikle nasjonale tjenester.

Helsedirektoratet er delegert myndigheten til godkjenning, avvikling og endring av nasjonale tjenester.  jf. forskrift 425 av 18. mars 2010 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

 Hvem skal søke?

De regionale helseforetakene skal søke Helsedirektoratet om oppretting, endring eller avvikling av nasjonale tjenester. Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og nasjonale myndigheter m.fl. kan anmode regionale helseforetak om å søke om opprettelse eller endring av nasjonale tjenester. De regionale helseforetakene skal samordne og prioritere søknadene ut i fra nasjonale behov.

 Hvordan skal det søkes?

De regionale helseforetakene har etablert prosedyrer i egen region for innsending av søknader med interne frister m.m.

Søknadsprosess

  1. Helseforetak søker de regionale helseforeak om etablering av tjenester
  2. De regionale helseforetakene behandler og prioriterer søknader og sender videre til Helsedirektoratet
  3. Helsedirektoratet behandler søknader basert på en faglig og uavhengig vurdering og ber om tilrådning fra Rådgivingsgruppen
  4. Rådgivingsgruppen for Nasjonale tjenester avgir sin innstilling til Helsedirektoratet
  5. Helsedirektoratet godkjenner eller avslår søknader om etablering av nye nasjonale tjenester
  6. De regionale tjenester får godkjenning eller avslag på søknader fra Helsedirektoratet
  7. Helseforetak etablerer tjenester ved positiv søknadsbehandling

Helsedirektoratet fatter vedtak om etablering eller endring/avvikling av nasjonale tjenester innen 1. desember hvert år.

Utfyllende informasjon kan leses på Helsedirektoratets hjemmesider.

5-årig helhetlig gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om  å evaluere nasjonale kompetansetjenester i 2018, i tråd med veilederens føringer om helhetlig gjennomgang.

Det ble i 2019 opprettet en egen innspillside på nett for å få innspill fra helsetjenesten – spesielt fra de regionale helseforetakene, helseforetakene og godkjente nasjonale kompetansetjenester. Innspillside: https://nettsteder.regjeringen.no/nasjonaletjenester/

Innspillene har vært et viktig grunnlag i prosessen med å beslutte endringene i systemet for nasjonale kompetansetjenester. Endringene ble presentert i kap. 732, post 78 i statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S (2020–2021)). Prosessen med å gjennomføre endringene vil gå over flere år. Prop. 1 S (2021-2022) omtaler status for prosessen medio 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet