Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Systemet omfatter høyspesialisert behandling som bør sentraliseres til ett eller to steder i landet: nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester. I tillegg inngår nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten i styringssystemet, herunder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.  

 

Styringssystem for alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ble etablert i 2011 og er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet har utarbeidet en veileder som omhandler bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og gir utfyllende kommentarer til disse.

 

Oversikt over godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester er gitt i vedlegg til veilederen. 

 

Link: Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Link: Veileder (siste revidert 1. mai 2020)

 

Formålet til styringssystemet for nasjonale tjenester

Tjenestetilbudet er i stadig endring som følge av blant annet den medisinsk teknologiske utviklingen og endringer i pasientvolum og helsepersonells kompetanse. Styringssystemet for nasjonale tjenester skal være et helhetlig og dynamisk system som ivaretar nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, sikrer rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og legger til rette for en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet.

 

Høy kvalitet skal sikres gjennom krav både til etablering og drift av nasjonale tjenester og mål- og resultatrapportering. Likeverdig tilgang til nasjonale tjenester skal sikres gjennom bl.a. opprettelse av referansegrupper med representanter fra alle regionale helseforetak ob brukerrepresentasjon. Nasjonale tjenester rapporterer hvert år elektronisk om sin aktivitiet

Årsrapportene til hver enkel tjeneste kan leses her: http://nasjonaletjenester.ihelse.net 

 

Om styringssystemet

Systemet ivaretar nasjonale myndigheters behov for styring av nasjonale tilbud, og det stilles krav til oppgaver og rapportering fra de nasjonale tjenestene. Regelverket innebærer å kunne opprette, endre og avvikle nasjonale tjenester.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har delegert myndigheten til godkjenning, avvikling og endring av nasjonale tjenester til Helsedirektoratet fra og med 1. januar 2019, jf. forskrift 425 av 18. mars 2010 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Her kan du lese mer på Helsedirektoratets hjemmesider.

Hvem skal søke?

De regionale helseforetakene skal søke Helsedirektoratet om oppretting, endring eller avvikling av nasjonale tjenester. Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og nasjonale myndigheter m.fl. kan anmode regionale helseforetak om å søke om opprettelse eller endring av nasjonale tjenester. De regionale helseforetakene skal samordne og prioritere søknadene ut i fra nasjonale behov.

 

Hvordan skal det søkes?

De regionale helseforetakene har etablert prosedyrer i egen region for innsending av søknader med interne frister m.m.

Søknadsprosess
  1. Helseforetak søker de regionale helseforeak om etablering av tjenester
  2. De regionale helseforetakene behandler og prioriterer søknader og sender videre til Helsedirektoratet
  3. Helsedirektoratet behandler søknader basert på en faglig og uavhengig vurdering og ber om tilrådning fra Rådgivingsgruppen
  4. Rådgivingsgruppen for Nasjonale tjenester avgir sin innstilling til Helsedirektoratet
  5. Helsedirektoratet godkjenner eller avslår søknader om etablering av nye nasjonale tjenester
  6. De regionale tjenester får godkjenning eller avslag på søknader fra Helsedirektoratet
  7. Helseforetak etablerer tjenester ved positiv søknadsbehandling

 

Helsedirektoratet fatter vedtak om etablering eller endring/avvikling av nasjonale tjenester innen 1. desember hvert år.

 

Utfyllende informasjon om systemet og prosedyrene kan leses i veilederen for nasjonale tjenester.

 

5-årig helhetlig gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om  å evaluere nasjonale kompetansetjenester i 2018, i tråd med veilederens føringer om en helhetlig gjennomgang ca. hvert 5 år.

 

Målsettingen med gjennomgangen var å vurdere:

  • Om det er et behov for endring/videreføring/desentralisering av tjenestene
  • Om tjenestene tilfredsstiller kravet om likeverdig tilgjengelighet fra hele landet
  • Hvorvidt tjenestene imøtekommer fastsatte krav og har nådd kvalitetsmål/resultater for egen tjeneste

 

Evalueringen omfattet bl.a. gjennomgang av styrings- og rapporteringskrav, om drift av tjenesten var i tråd med regelverket og formålet til tjenesten.

Departementets vurdering av gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester, forslag til ny organisering og kategorisering, samt videre prosess kan leses på denne hjemmeside: https://nettsteder.regjeringen.no/nasjonaletjenester/