Sykehus

Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Systemet omfatter høyspesialisert behandling som bør sentraliseres til ett eller to steder i landet: nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester. I tillegg inngår nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten i styringssystemet, herunder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. En nasjonal kompetansetjeneste kan enten ha funksjon "opplæring" med en virketid på 5 år eller funksjon "kompetanseoppbygging" med en virketid på 10 år. 

Styringssystemet for nasjonale tjenester skal være et helhetlig og dynamisk system som ivaretar nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, sikrer rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og legger til rette for en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet.

Nasjonale tjenester er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Regelverket innebærer å kunne opprette, endre og avvikle nasjonale tjenester. Systemet ivaretar nasjonale myndigheters behov for styring av nasjonale tilbud, og det stilles krav til oppgaver og rapportering fra de nasjonale tjenestene.

Oversikt over de nasjonale tjenestene og årsrapportene til hver enkel tjeneste kan leses her: http://nasjonaletjenester.ihelse.net 

Helsedirektoratet er delegert myndigheten til godkjenning, avvikling og endring av nasjonale tjenester.  jf. forskrift 425 av 18. mars 2010 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet fatter vedtak om etablering eller endring/avvikling av nasjonale tjenester innen 1. desember hvert år.Utfyllende informasjon kan leses på Helsedirektoratets hjemmesider.

Departementet har utarbeidet en veileder som omhandler bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Veilederen publisert desember 2021 erstatter tidligere utgitte veiledere. Veilederen er forenklet og oppdatert i tråd med ny kategorisering og tidsavgrensning av nasjonale kompetansetjenester. Veilederen gir ufyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene og retter seg til de som har ansvar for drift og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, og de som skal anvende forskriften. Dette omfatter Helsedirektoratet, regionale helseforetak, helseforetak og de nasjonale tjenestene.Veilederen inneholder også en oversikt over roller og ansvar i styringen av nasjonale tjenester.  

Link: Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Link: Veileder (publisert desember 2021)

5-årig helhetlig gjennomgang av nasjonale tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om  å evaluere nasjonale behandlingstjenester i 2017 og nasjonale kompetansetjenester i 2018, i tråd med veilederens føringer om helhetlig gjennomgang.

På bakgrunn av gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester så Helse- og omsorgsdepartementet behov for å gjøre endringer for å sikre et mer dynamisk system. Link: 5-årsgjennomgang av kompetansetjenester

Det ble i 2019 opprettet en egen innspillside på nett for å få innspill fra helsetjenesten– spesielt fra de regionale helseforetakene, helseforetakene og godkjente nasjonale kompetansetjenester. Innspillside: https://nettsteder.regjeringen.no/nasjonaletjenester/

Innspillene har vært et viktig grunnlag i prosessen med å beslutte endringene i systemet for nasjonale kompetansetjenester. Endringene ble presentert i kap. 732, post 78 i statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S (2020–2021)). Prosessen med å gjennomføre endringene vil gå over flere år. Prop. 1 S (2021-2022) omtaler status for prosessen medio 2021.

 

RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Rapport 2009. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/rhf-enes_rapport-nasjonale_tjenester.pdf

Vedlegg til rapporten