Handelspolitiske tiltak mot import av laks fra Norge til EU

En kronologisk oversikt over tiltak som er foreslått og/eller iverksatt mot norsk lakseoppdrettsnæring i perioden 1989-2006.

Handelspolitiske tiltak mot import av laks fra Norge til EU

En kronologisk oversikt over tiltak som er foreslått og/eller iverksatt mot norsk lakseoppdrettsnæring i perioden 1989-2006.

Tidspunkt

Tiltak

Desember 1989

Skottene oversender dumpinganklage til EU.

Februar-oktober 1990

Europakommisjonen åpner anti-dumpingsak mot norsk laks.
Kommisjonen foreslår å innføre 11,32 prosent straffetoll på norsk laks.

Mars 1991 – juni 1991

Kommisjonen avstår fra å innføre straffetollen på 11,32 prosent på norsk laks: Årsaken er innfrysningsprogrammet til FOS som ble startet i januar 1990, hvor hensikten var å løfte lakseprisene.
Destruksjon av 12 millioner smolt i Norge gir redusert slaktebehov i 1992 og 1993.

November 1991

EU innfører minstepris på import av norsk laks til ut februar 1992.
- Skottene forbereder dumpinganklage.

November 1993

EU innfører minstepriser fram til 31.01.94

September 1994

Skottene trekker tilbake dumpinganklagen mot Norge av årsskiftet 91/92. Dette gjøres like før den norske EU-avstemmingen i et brev til daværende fiskeriminister Jan Henry T. Olsen.

Desember 1995

EU innfører minstepris på norsk laks, spesiell overvåking fram til 30. juni 1996. ”Forstopp” i Norge i 6 uker.

August 1996

EU åpner dumping- og subsidieundersøkelser av import av laks fra Norge.

Mars 1997

Som resultat av dumping- og subsidieundersøkelsene foreslår Kommisjonen innføring av straffetoll på 9,88 prosent og subsidieavgift på 3,8 prosent, til sammen 13,7 prosent.

Juni 1997 – mars 2002

Lakseavtalen mellom EU og Norge inngås, elementene er; eksportavgiften økes fra 0,75 % til 3 %, indikative tak på eksporten, gulvprisklausul/MIP (2,925 euro WFE eller 3,25 euro sløyd laks m/ hode), overvåkingsmekanisme, trilateralt samarbeid og konsultasjoner. I tillegg inngikk hver enkelt eksportør prisavtaler med Kommisjonen der en forpliktet seg til ikke i individuelle transaksjoner å selge til under 85 % av MIP.
Kommisjonen foreslår innstramming av lakseavtalen. November 1998
Kommisjonen foreslår at lakseavtalen opphører og at toll innføres.

Mars 2002

Oppsigelsen av avtalen ”avverges”, Kommisjonen vedtar å foreta en ny vurdering. Sak åpnes mot Chile og Færøyene.

Desember 2002

Kommisjonen foreslår å avvikle lakseavtalen, og sakene mot Chile og Færøyene henlegges.

Mai 2003

Lakseavtalen avvikles fordi EU mener at det ikke lenger er grunnlag for å ”straffe” Norge, jf. forordning 930/2003 av 26. mai 2003.

2004

Februar 2004

European Union Salmon Producers Group (EUSPG), en minoritetsgruppe innen skotsk og irsk lakseproduksjon (ca. 20 % av EU produksjonen) fremmer, via myndighetene i Irland og Storbritannia, anmodning om midlertidige beskyttelsestiltak på import av laks til EU.

Mars 2004

Kommisjonen offentliggjør åpning av ”safeguard”-undersøkelse 6. mars.

Mai – september 2004

Norske myndigheter og næringen står sammen bak forslag til EU om en løsning på saken. Etter en rekke møter mellom Norge og Europakommisjonen avviser sistnevnte de norske forslagene i september 2004.

Mai 2004

EUs safeguardkomité går imot Kommisjonens forslag om beskyttelsestoll på rundt 13 prosent. Kommisjonen trekker forslaget.

August 2004

Kommisjonen innfører midlertidige safeguardtiltak i form av importkvote og toll på det kvantum som overstiger kvoten. I henhold til forordning 1447/2004 Norge får en kvote på 164.000 tonn fra 15. august til 6. februar 2005.

September 2004

Danske myndigheter tar safeguardsaken til Rådet 7. september.

Oktober 2004

Kommisjonen åpner på ny anti-dumpingsak mot norsk laks etter anmodning fra European Union Salmon Producers Group (EUSPG), samme initiativtaker som stod bak anmodningen om beskyttelsestiltak.

Desember 2004

De midlertidige safeguardtiltakene blir opphevet f.o.m. 7. desember.

2005

Januar 2005

Kommisjonen er på verifikasjonsbesøk hos 10 utvalgte norske oppdrettere for å undersøke om de har dumpet laks inn i EU-markedet.

Februar 2005

Kommisjonen vedtar innføring av permanente safeguardtiltak 6. februar, ref. forordning 206/2005 av 4. februar 2005. med minste importpris på 2,85 euro hel fisk, kvoter og garantiordning på tross av stor motstand internt i EU.
Danmark anker de permanente safeguardtiltakene til Rådet, Frankriket følger opp litt senere. Rådet må bekrefte, endre eller oppheve tiltakene innen 24. mai, ellers faller det bort automatisk etter denne datoen.

April 2005

Midlertidige antidumpingavgifter innføres 27. april, jf. forordning 628/2005 av 22. april 2005. Satsene varierer fra 6,8 % til 24,5 %.
Definitive beskyttelsestiltak oppheves fra og med 27. april, jf forordning 627/2005.

Juni 2005

De midlertidige antidumpingtiltakene omgjøres fra avgifter til en minsteimport pris (MIP) på 2,81 euro hel fisk, jf. forordning 1010/2005 av 30. juni 2005. Omgjøringen er et resultat av en forståelse mellom Kommisjonen og den norske laksenæringen.

2006

17. Januar 2006

EUs ministerråd vedtar endelige anti-dumpingtiltak mot norsk laks, jf. rådsforordning 85/2006 av 17. januar 2006

20. Februar 2006

Regjerningen beslutter den 20. februar 2006 å ta EUs antidumpingtiltak mot norsk laks inn for WTO etter at drøftelser med EU om en gjensidig akseptabel løsning ikke har ført frem.

17. mars

Norge ber formelt om konsultasjoner i WTOs tvisteløsningsmekanisme (Dispute Settlement Understanding) ( pressemelding)

12. mai

Norge og EU holder konsultasjoner i WTOs tvisteløsningsmekanisme

24. mai

Europakommisjonen ber om nye konsultasjonsrunder

26. mai

Norge avslår å holde nye konsultasjoner med EU

29. mai

Norge ber WTO om å opprette et panel i saken. Konsultasjonene med EU om laks har ikke ført til en minnelig løsning.

Pressemelding

Norges panelanmodning

22. juni

WTO oppretter etter norsk anmodning et eget panel i tvisten med EU om laks ( pressemelding)

21. september

Norge leverer sitt første prosesskrift til WTO-panelet. Prosesskriftet er på 300 sider og anfører at EU har brutt WTOs antidumpingregelverk på flere områder.

31. oktober

EU leverer sitt første prosesskrift til WTO-panelet

12 - 13. desember

Første høring i WTO-panelet gjennomføres. EU og Norge holder sine muntlige innlegg for panelet. Tredjepartene Japan, Kina, Hong Kong, Canada og USA holder også sine innlegg.

EU og Norge svarer i tillegg på en rekke spørsmål fra panelet.