§ 2-3 annet ledd: Beregning av innskudd etter innskuddspensjonsloven for selvstendig næringsdrivende

Vedrørende beregning av innskudd etter innskuddspensjonsloven for selvstendig næringsdrivende.

Vi viser til brev av 8. januar 2009 med spørsmål om grunnlaget for beregning av innskudd for selvstendig næringsdrivende som har opprettet en pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd. Vi beklager at henvendelsen ikke er besvart tidligere.

Det følger av innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd at årlige innskudd ikke kan overstige fire prosent av den næringsdrivendes samlede beregnede personinntekt fra næringsvirksomhet. Det er reist spørsmål om det er den beregnede personinntekten for det inntektsåret det skal innbetales innskudd for (innskuddsåret) som er beregningsgrunnlag eller om det er den beregnede personinntekten for inntektsåret forut for innskuddsåret som skal benyttes.  

For lønnsmottakere følger det av innskuddspensloven § 5-5 første ledd at det er mottatt lønn i innskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av størrelsen på innskuddet. Av innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd siste setning fremgår det at reglene i kapittel 5 om fastsettelse av innskudd for lønnsmottakere også skal anvendes for næringsdrivende så langt de passer. Etter departementet vurdering er det derfor i utgangspunktet den beregnede personinntekten i innskuddsåret som skal legges til grunn for å beregne størrelsen på innskuddet i en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. 

For lønnsmottakere er det adgang til i innskuddsplanen å fastsette at siste års lønn skal legges til grunn for beregning av innskuddet, jfr innskuddspensjonsloven § 5-5 annet ledd bokstav b. Bestemmelsen er begrunnet med at en slik beregningsmåte for innskuddet kan være enklere å praktisere enn å benytte utbetalt lønn i innskuddsåret som beregningsgrunnlag. Da reglene i kapittel 5 også gjelder for næringsdrivende så langt de passer, legger departementet til grunn at næringsdrivende må ha anledning til å benytte beregnet personinntekt for inntektsåret forut for innskuddsåret som beregningsgrunnlag. Denne beregningsmåten må i så fall følges konsekvent.

En kopi av dette brevet er sendt til Skattedirektoratet og Finanstilsynet.


Med hilsen
Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                Vibeke Skou
                                                                lovrådgiver