Høring - NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Kultur- og likestillingsdepartementet sender herved NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2024

Vår ref.: 22/880

Høringsbrev

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender herved NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter på offentlig høring med frist 1. desember 2023.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen

Elisabeth Lier Haugseth (e.f.)
ekspedisjonssjef


Georg Hilmar Antonsen 
seniorrådgiver

Offentlige instanser

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet  

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken i Norge

 

Statsforvalteren

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Diskrimineringsnemnda

Kulturdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norsk kulturskoleråd

Politidirektoratet  

Sametinget

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Utdanningsdirektoratet

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nord universitet – Bodø

Nord universitet - Steinkjer

Nordisk samisk institutt

Norges arktiske universitet

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet storbyuniversitetet

Senter for samiske studier

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

Den norske kirke v. Kirkerådet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

SMB Norge – Interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter

Unio

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

ADHD Norge

Akks

Aksept  

Alopeciaforeningen Norge

Aniridi Norge

Antirasistisk senter

Autismeforeningen i Norge

Balansekunst

Barnekreftforeningen

BEKHTEREV NORGE

BIPOLARFORENINGEN NORGE

Blodkreftforeningen

BLÆREKREFT NORGE

BLÆREKREFTFORENINGEN

Brystkreftforeningen

CarciNor

Care Norge

Caritas Norge

Cerebral Parese-foreningen

Cri du chat-foreningen

DEBRA Norge

Den norske Helsingforskomité

Den Norske PKU-forening

Diabetesforbundet

DOWNS SYNDROM NORGE

Dysleksi Norge

Elevorganisasjonen

Endometrioseforeningen i Norge

Epilepsiforbundet

FH Norge

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forandringsfabrikken

Forbundet for transpersoner i Norge

Forbundet Tenner og Helse

FORENING FOR AUTOIMMUNE LEVERSYKDOMMER

Foreningen for BARDET-BIEDL SYNDROM

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Foreningen for Galaktosemi

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz eller lignende tilstander

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom

Foreningen for østsamene

Foreningen Norges døvblinde

Foreningen Rastløse Bein

FORENINGEN VCFS - DIGEORGE SYNDROM (22Q11 DELESJON)

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Garmeres – queer sami organization

Gynkreftforeningen

Harry Benjamin Ressurssenter

HHT- OSLER FORENINGEN, NORGE

HIVNORGE

Hjernesvulstforeningen

HODEPINE NORGE

Human Rights service (HRS)

HVITE ØRN NORGE

HYPOPARA NORGE

HØRSELSHEMMEDE BARNS ORGANISASJON (HHBO)

Hørselshemmedes Fellesorganisasjon (HLF)

Hørselshemmedes Landsforbund

Iktyoseforeningen i Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Klinefelterforeningen i Norge

Knappen foreningen

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvensk Finsk Riksforbund

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinner i teknikk og håndverk

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

LANDSFORENINGEN FOR VESTIBULÆRE SYKDOMMER

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Leppe/ganespalteforeningen i Norge

Leverforeningen

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Lungekreftforeningen

Lymfekreftforeningen

Løvemammaene

Mage-tarmforbundet

MannsForum

MAT & ATFERD

MELANOMFORENINGEN

Mental Helse Norge

Mental helse ungdom

MOMENTUM - FORENINGEN FOR AMPUTERTE DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Morbus Addison Forening

MOT

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Munn- og halskreftforeningen

Nakke og kjeveskaddes landsforening

NAKKEFORBUNDET

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)

Noereh – samisk ungdomsorganisasjon

Noonanforeningen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds ungdom

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Norges Parkinsonforbund

Norges studentorganisasjon

Norsk Craniofacial Forening

Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforenings ungdom

Norsk Dysmeliforening

Norsk Dystoniforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Albinisme

Norsk Forening for Analatresi

Norsk forening for Angelmans Syndrom

Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Norsk forening for Rett Syndrom

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forening for Williams' Syndrom

Norsk Forening for Øsofagusatresi

Norsk Glaukomforening

Norsk Hemokromatoseforbund

Norsk Immunsviktforening

Norsk Interesseforening for Kortvokste

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Lyme Borreliose-Forening

Norsk lymfødem og lipødemforbund

NORSK NCL-FORENING

Norsk Nettverk for Down Syndrom med Ups&Downs lokallag (NNDS)

NORSK OCD OG ANGSTFORENING, ANANKE

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Osteoporoseforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sarkoidose Forening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tourette Forening

Norske kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Prostatakreftforeningen

Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Rettspolitisk forening

Romsk Råd i Norge

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes Folkeforbund

Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum 

SANE NORGE, FORENING FOR AUTOIMMUNE OG INFEKSJONSTRIGGEDE ENCEFALITTER

Sarkomer

Senter for kvinne og kjønnsforskning

Senter for likestilling

Sex og politikk

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Spiseforstyrrelsesforeningen

SPONDYLOARTRITTFORBUNDET NORGE

STIFTELSEN HELT MED

STIFTELSEN KLAR TALE

STIFTELSEN SOR

Stiftelsen Stensveen

STIFTELSEN TV BRA

Stoffskifteforbundet

Stopp Diskrimineringen

Stopp hatprat

Søvnforeningen

Taternes landsforening

Turner Syndromforeningen Norge

Ung Kreft

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge

Voksne med medfødt hjertefeil

WSO - Landsforeningen We Shall Overcome