Høring - forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.12.2023

Vår ref.: 23/5187

Høringsbrev

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Høring - forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Høringen er lagt ut på www.regjeringen.no/3010166. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 31. desember 2023.

Med hilsen

Åsulv Solstad (e.f.)
avdelingsdirektør


Siri Helseth 
seniorrådgiver

 

Offentlige instanser

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Domstoladministrasjonen

Forbrukerrådet  

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Sivilombudet

 

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Statsforvalteren

 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Politidirektoratet  

Sametinget

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Forening for kjønnsforskning i Norge

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nord universitet - Bodø

Nord universitet - Steinkjer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Norsk senter for menneskerettigheter

Senter for samiske studier

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen – Juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo – avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Oslo – Juridiske fakultet

Universitetet i Oslo – Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges aktiske universitet

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

SMB Norge – Interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter

Unio

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

Aksept  

Antirasistisk senter

Care Norge

Caritas Norge

Den norske Helsingforskomité

Elevorganisasjonen

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbundet for transpersoner i Norge

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Harry Benjamin Ressurssenter

Human Rights service (HRS)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

MannsForum

Norges Handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norske kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

Riddu Riddu Festivala

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes Folkeforbund

Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum 

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Skogfinske interesser i Norge

Stiftelsen Stensveen

Stopp Diskrimineringen

Taternes landsforening

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge