Høring - NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk på høring. Høringsfristen er 15. januar 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2024

Vår ref.: 22/5842

NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk - høring

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk på høring. Høringsfristen er 15. januar 2024.

Tegnspråkutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 13. august 2021. Utvalgets utredning ble overlevert til kultur- og likestillingsministeren 13. juni 2023.

Tegnspråkutvalget har hatt i mandat å utrede hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer. Mandatet utgår fra språkloven, som gir status til norsk tegnspråk som nasjonalt tegnspråk. Språkloven pålegger også offentlige organer å fremme og verne norsk tegnspråk.

Utvalget har gjennomgått hvordan ulike regelverk som gir rettigheter til tegnspråkbrukere, blir etterlevd. Det har også sett på hvordan ordninger og tiltak som omfatter norsk tegnspråk, fungerer. Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og tiltak er i utredningen særlig konsentrert om kunnskaps- og opplæringssektoren, helse- og omsorgssektoren og kultur- og likestillingssektoren. Utvalget har gitt et riss og en forståelse av situasjonen for norsk tegnspråk i historisk perspektiv. I tillegg har utvalget vurdert hvilke faktorer som påvirker bruken av norsk tegnspråk i dag (vitalitetsvurdering).  

Kultur- og likestillingsdepartementet ber høringsinstansene forelegge utredningen for underliggende virksomheter, organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Departementet ber kommuner og fylkeskommuner forelegge utredningen for barnehager, skoler og PP-tjenesten. Privatpersoner kan også kan levere høringssvar.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Kultur- og likestillingsdepartementet ber om at høringsinstansene så langt det er mulig knytter innspillene til kapitlene i utredningen.

 

Med hilsen

Steinar Lien (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellen Knutsen
avdelingsdirektør

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Statsforvalterne

 

Riksrevisjonen

Sametinget

 

KS

 

Arkivverket

Barneombudet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Læringsmiljøsenteret

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse

NAV

NOKUT

Norges institusjon for menneskerettigheter

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Sivilombudsmannen

Språkrådet

Statped

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Teknologirådet

Utdanningsdirektoratet

 

Høyskolene

Universitetene

 

Oslo VO Skullerud  

Rådgivningskontorer for hørsel og døvblinde i Bergen 
Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim 
Rådgivningskontorene for syn og hørsel i Oslo 

Stiftelsen Signo Hovedkontoret

 

Døves media 
Døvekirken 

Museene i Sør-Trøndelag (Norsk Døvemuseum) 

Norsk døvehistorisk selskap

Teater Manu 

Supervisuell

 

Elevorganisasjonen

Fonts – Forening for norsk tegnspråk

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

Hørselhemmedes landsforbund

Norsk Audiopedagogisk Forening

Norges Døveforbund

Norsk logopedlag

Hørselhemmede barns organisasjon (HHBO)

Statsautoriserte translatørers forening

Utdanningsforbundet