Høring - Allmenngjøring på byggeplasser

Resultat: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012

Vår ref.: 12/2236

HØRING - FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til videreføring av forskrift 20. desember 2010 nr. 1763 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 4 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtvalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 8. juni 2012. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringen om allmenngjøring

Som grunnlag for begjæringen har LO lagt til grunn at innslaget av utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen igjen er økende både i form av underentreprise og innleie.

I begjæringen er det vist til Arbeidstilsynets årsrapport for 2011 hvor det framgår at 671 av 1207 gjennomførte tilsyn mot sosial dumping i bransjen medførte reaksjoner (56 %). I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet forholdene i byggebransjen slik: 

"Erfaringene fra tilsynet i 2011 er at det særlige er utenlandske virksomheter og utsendte arbeidstakere som representerer den høyeste risikoen for sosial dumping. I en del saker er det vanskelig å få dokumentert de reelle forholdene for arbeidstakerne. I tillegg er det fortsatt høy risiko for ulovlige arbeidsforhold knyttet til vedlikehold, renovering og byggefirmaer som i stor grad opererer i privatmarkedet. Arbeidstilsynet avdekker jevnlig ulovlige lønns- og arbeidsvilkår forbundet med hyttebygging. I flere av tilsynsukene er det særlig fokusert på bruk av innleid arbeidskraft. Det finnes fortsatt utenlandsregistrerte bemanningsselskaper som driver med ulovlige forhold og som må følges nøye opp."

 I følge LO reflekterer Arbeidstilsynets oppsummering forhold på arbeidsmarkedet innenfor byggområdet som må anses som en kjensgjerning. Dersom forskriften ikke blir videreført er det god grunn til å tro at forholdene raskt vil endre seg til det verre.

Det framgår videre av begjæringen at Arbeidstilsynets oppsummering også samsvarer med FAFO-rapport 2011:09 "Evaluering av tiltak mot sosial dumping", hvor det i tilknytning til Poloniaundersøkelsen er gjort følgende oppsummering:

"Pr. i dag ser det ut til at interessen for å jobbe i Norge fortsatt er stor, og gitt finanskrisas store virkninger i Europa for øvrig kan vi anta at det norske arbeidsmarkedet vil være attraktivt for europeiske arbeidere på vandring i en god del år fremover. Alt i alt er vår konklusjon at selv hver femte polske bygningsarbeider i Oslo i 2010 tjente mindre enn den allmenngjorte minstesatsen, er det sannsynlig at situasjonen hadde vært dårligere uten allmenngjorte tariffavtaler."

I begjæringen er det også vist til oppslag i media som viser at useriøse deler av byggenæringen preges av uryddige forhold og at sosial dumping ved bruk av utenlandsk arbeidskraft fremdeles er et betydelig problem. LO viser også til rapporter fra tillisvalgte i Fellesforbundet som viser dette.

Alt i alt legger LO til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på byggfagsoverenskomstens område.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/id700771

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39), Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@ad.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 16. november 2012.

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

 Vedlegg

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet 
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet 
 • Arbeidstilsynet 
 • Petroleumstilsynet 
 • Landsorganisasjonen i Norge 
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS 
 • Akademikerne 
 • Unio 
 • Næringslivets Hovedorganisasjon 
 • Virke 
 • Maskinentreprenørenes Forbund 
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
 • Norges Rederiforbund 
 • KS 
 • UiO, Inst. for privatrett