Høring - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.: 11/1000 GKB

Høring - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Finansdepartementet sender på høring Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8).

Utredningen ble overlevert til Finansdepartementet 27. mai 2011. Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Mandatet har senere blitt supplert. I sin utredning nr. 24 har kommisjonen gjennomgått finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, og utarbeidet et utkast til samlet ny lov om finansforetak og finanskonsern.

Utvalgets utredning, NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2011/nou-2011-8.html?id=644161

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til mr@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av utredningen oversendt.

Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer til utredningen innen fredag
30. september 2011
. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no i tillegg til ordinær post.

 
Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                      Erling G. Rikheim
                                                                      avdelingsdirektør


Vedlegg: Liste over høringsinstanser

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen