Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring fra YS og LO - persontransport for turbil

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Bussbransjeavtalen mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og LO og Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side, på høring. Det vises til forskrift fastsatt av Tariffnemnda 10. desember 2015 nr. 1244 om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2016

Vår ref.: 14/3367

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Bussbransjeavtalen mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og LO og Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side, på høring. Det vises til forskrift fastsatt av Tariffnemnda 10. desember 2015 nr. 1244 om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil. 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 annet punktum at vedtak om allmenngjøring opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Yrkestrafikkforbundet (YS) og NHO Transport ble gjennom forhandlinger og meklingsmøter den 3 - 5. mai 2016 enige om en anbefalt tariffavtale. Norsk Transportarbeiderforbund (LO) og NHO Transport ble samtidig enige om å anbefale en identisk avtale. Begge overenskomstene ble avløst av nye overenskomster den 3. juni 2016, etter at Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære allmenngjøring gikk ut 3. juli. YS og LO fremmet rettidig krav om fortsatt allmenngjøring 8. juni 2016. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskrift gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda eventuelt treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen av 8. juni 2016 viser YS og LO til at allmenngjøringen for turbuss første gang trådte i kraft 1.oktober 2015. Forskriften har dermed vært virksom i svært kort tid. Når YS og LO nå fremmer ny felles begjæring om allmenngjøring har det ikke vært en hel turbilsesong med allmenngjort lønn i Norge, i og med at sesongen starter i mai og varer til september. YS og LO viser i begjæringen til at Arbeidstilsynet på tidspunktet for innsendelse av begjæringen, ikke hadde gjennomført tilsyn og at slike først var planlagt sommeren 2016.

I begjæringen viser YS og LO til dokumentasjon som ble sendt til Tariffnemnda ved behandlingen av krav om allmenngjøring i 2015. I den forbindelse gjennomførte YS våren 2015 en spørreundersøkelse blant utenlandske turbussjåfører. Undersøkelsen viste lave lønnsnivåer blant sjåfører som kjørte internt i Norge. I begjæringen av 2016 anfører YS og LO at det ikke er grunn til å tro at disse utfordringene er løst i forkant av årets sesong. 

I begjæringen fremkommer det at ny minstelønn for turbilsjåfører er kr 154 per time. 

YS og LO viser i begjæringen til forutsetningene i Ot.prp.nr. 88 (2008-2009) side 27- 29 og Innst. O. nr. 131 (2008-2009) side10 og til Tariffnemndas praksis. YS og LO legger til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft i næringen.

Brev fra NHO Transport

NHO Transport har i brev til Tariffnemnda av 8. juli 2016 opplyst at de som arbeidsgiverpart i de aktuelle tariffavtalene støtter arbeidstakersidens begjæring om fortsatt allmenngjøring. NHO Transport opplyser videre at de fortsatt anser at argumentasjonen fra høringsrunden i 2015 som relevant og aktuell. Forskriften har ifølge NHO Transport fått et formålstjenlig virkeområde etter justeringen per 1. oktober 2015. NHO Transport viser til at forskriften har hatt kort levetid. Arbeidstilsynet har knapt kommet i gang med nødvendige kontroller på området. NHO Transport mener derfor det er viktig med mer erfaring med allmenngjøringen på turbilsiden, før ordningen eventuelt avvikles. I 2015-høringen ga NHO Transport følgende innspill:

NHO Transport mener det ikke kan være tvil om at en del sjåfører tilbys uakseptable lønns- og arbeidsvilkår ved oppdrag i Norge. NHO Transport ønsker ordnede forhold i norsk turbilbransje og støtter allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel. Basert på dagens regelverk er allmenngjøring tilsynelatende eneste tilgjengelige virkemiddel for å skape mer jevnbyrdige konkurransevilkår. NHO Transports positive holdning til allmenngjøring innen turbilsektoren er imidlertid basert på to forbehold: at effektiv håndheving og sanksjonering sikres og at allmenngjøringens omfang avgrenses mot internasjonal transport.  

Tariffnemndas merknader

I begjæringen av 8. juni 2016 om videreføring av allmenngjøring, vises det til en undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår som Yrkestrafikkforbundet (YTF/YS) gjennomførte i mai 2015 for å belyse situasjonen i bransjen ytterligere. Tariffnemnda vil av opplysningshensyn vise til det opprinnelige vedtaket om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil av 27. mai 2015 som kan leses her, og til endringsvedtak av 12. oktober 2015 som kan leses her

Nemnda viser til Arbeidstilsynets notat av 19. september 2016 Tilsyn med allmenngjøring innen transport (se vedlegg). Det fremgår av notatet at det er gjennomført 46 tilsyn for persontransport med turbil og 508 tilsyn innen godstransport. Kontrollpunktene knyttet til lønn for utsendte arbeidstakere innen godstransport og turbil er i mindre grad kontrollert. I de tilsyn som er gjennomført med dette kontrollpunktet har imidlertid Arbeidstilsynet funnet svært hyppige avvik; nesten to av tre tilsyn innen turbil og tre av fire tilsyn innen godstransport viser at virksomhetene ikke utbetaler lønn i samsvar med forskriftene.

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport for turbil på høring, i tråd med YS og LOs begjæring. I utkastet til forskrift er den reviderte lønnssatsen som vist til i begjæringen tatt inn i § 3. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringssvar.

Høringsbrevet er sendt elektronisk til berørte aktører, herunder arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. På bakgrunn av at forslaget har begrenset nedslagsfelt, og av hensyn til den videre fremdriften i saken, er høringsfristen satt til fire uker.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 16. november 2016.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringssvar kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (tlf. 22 24 85 82) eller Tanya Marie Samuelsen (tlf. 22 24 69 94). 

Med hilsen 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

Landsorganisasjonen i Norge, LO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS

Akademikerne

Unio

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS

Norges Turbileierforbund

UiO, v/ Institutt for privatrett

Regelrådet