Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap - utfyllende forskrift

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 24.04.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 tiende ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2014

Vår ref.: 13/5555 SL HRu/KR

Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap - utfyllende forskrift

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til utfyllende forskrift til bestemmelsene om begrensning av fradrag for renter til nærstående, jf. skatteloven § 6-41. Forslaget innebærer unntak fra bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a om at renter til en ikke-nærstående part skal anses som interne renter dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden.

Forskriften skal etter forslaget tre i kraft fra samme tidspunkt som innføringen av reglene om fradragsbegrensning for renter, det vil si fra og med inntektsåret 2014.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 14. februar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Hallvard Rue
                                                                     lovrådgiver

Vedlegg 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Attac Norge

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Småbedriftsforbundet

Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM