Høringer

Høring - Endringer i energiloven og naturgassloven (energibruk i bygninger og store foretak)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) og lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2019