Høring - Endringer i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 10. juni 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

Vår ref.: 200701244-/HKL

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 10. juni 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

For å få et mer fungerende og effektivt råd foreslås det å redusere antallet medlemmer fra 19 til 11. Av effektiviseringshensyn foreslås det videre å oppheve lovreguleringen av arbeidsutvalget, oppheve tilsynsutvalget samt gi rådet anledning til å delegere saker av ikke prinsipiell art. I tillegg foreslås noen mindre justeringer av loven.

Vedlagt følger høringsutkast til endring av omsetningsloven. Høringsinnspill bes sendt til Landbruks- og matdepartementet. Høringsfrist er 5. september 2008. 

Forslag til endringer i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror er lagt ut på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/Horingsdokumenter/2008/horing---endringer-i-lov-til-a-fremja-um.html?id=515146


Med hilsen


Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                               Hanne Klægstad
                                                                                               rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Coop NKL BA
Finansdepartementet
Fiskå Mølle AS
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Gartnerhallen A/L
Grønt Produsentenes Samarbeidsråd
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
HOFF Norske Potetindustrier BA
Justis- og politidepartementet
Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kornbøndenes Interesseorganisasjon
KSL Matmerk
Meieribransjens Landsforbund
Miljøverndepartementet
NHO Mat og Bio
NHO Mat og Drikke
Norgrønt
Norges Bondelag
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Pelsdyralslag
Norgesfôr AS
Norgesgrønt BA
Norkorn
Normilk AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Felleskjøp
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Nortura BA
Nærings- og handelsdepartementet
Omsetningsrådet
Q-meieriene AS
Reindriftsforvaltningen
Reindriftsstyret
Sametinget
Statens landbruksforvaltning
Synnøve Finden Meierier ASA
Tine BA
Unikorn AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen