Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften om innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 20/2937

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).

Departementet foreslår å endre utl. § 84 og innføre ny § 17-7 k i utlf. om opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer. Forslaget innebærer at fylkeskommunene, universiteter, høyskoler, frittstående skoler, studentsamskipnadene og Kompetanse Norge plikter å gi opplysninger om studier etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Opplysningene må være nødvendige for behandlingen av søknaden. Opplysningsplikten gjelder i saker om opphold i forbindelse med arbeid, studier og familieinnvandring, samt arbeid på faste innretninger og adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse fra riket. Det gjelder også ved fornyelser og tilbakekall av slike tillatelser, og ved sak om permanent oppholdstillatelse.

Tilsvarende opplysninsplikt er allerede gitt i statsborgerskapssaker (med unntak av for studentsamskipnadene), jf. statsborgerloven § 29 b og statsborgerforskriften §§ 14-7 og 14-8 (i kraft 28. april d.å), og forslaget innebærer en utvidelse til også å gjelde i ovennevnte utlendingssaker.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 1. september 2020.

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2714529

under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

 

Cecilie Fjelberg (e.f.)
konst. avdelingsdirektør
                                                                                     Elisabeth Taubøll
                                                                                     seniorrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF – Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

For Fangers Pårørende (FFP)

Fylkeskommunene

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høgskolen i Innlandet – Statlige høyskoler

Høgskolen i Østfold – Statlige høyskoler

Høgskulen i Volda – Statlige høyskoler

Høgskulen på Vestlandet – Statlige høyskoler

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kompetanse Norge

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nettverk for private høyskoler

Nord Universitet – Universiteter

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Universiteter

Norges politilederlag

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU) – Universiteter

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

OsloMet – storbyuniversitetet – Universiteter

Pensjonistpartiet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk høgskole – Statlige høyskoler

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Studentsamskipnadene

Samskipnadsrådet

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim NTNU

UHR Universitets- og høgskolerådet

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)