Høring - Forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner - Endringer for riktig gjennomføring av direktiv 2001/24/EF

Resultat: Forskrift 23. november 2007 om endring i forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2007

Vår ref.: 07/1812 FM AlB

Høringsbrev - Forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner - Endringer for riktig gjennomføring av direktiv 2001/24/EF


I forbindelse med EFTAs Overvåkningsorgans (ESA) evaluering av norsk gjennomføring av EØS-regler som svarer til de ulike FSAP-direktivene i EU (Financial Service Action Plan), er Finansdepartementet blitt oppmerksom på at enkelte bestemmelser i forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner, ikke er i overensstemmelse med EØS-regler som svarer til direktiv 2001/24/EF (winding-up direktivet). Finansdepartementet tar derfor sikte på å endre nevnte forskrift, slik at denne blir i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser, og sender med dette forslag til forskriftsendring ut på høring. 

I henhold til Europarlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF artikkel 6 (1) skal reorganiseringstiltak i en finansinstitusjon i et medlemsland kunngjøres i Den Europeiske Unions Tidende (Official Journal og the European Union) og i to nasjonale aviser i hvert aktuelle vertsland. I forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner § 5 er det kun gitt pålegg om publisering i Den Europeiske Unions Tidende. Finansdepartementet foreslår derfor endring i bestemmelsen, slik at det også gis pålegg om publisering av reorganiseringstiltak i to nasjonale aviser i hvert vertsland.

Videre er det i henhold til direktivets artikkel 6 (4) gitt pålegg om at kunngjøringen om reorganiseringstiltak i vertslandene skal skje på vertslandenes egne offisielle språk. I forskriftens § 5 er det ikke gitt regler om på hvilket språk kunngjøringen skal skje. Finansdepartementet foreslår derfor å endre § 5 for å sikre at kunngjøringen skjer på vertslandenes egne offisielle språk.

Finansdepartementet foreslår at § 5 i forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner får følgende ordlyd (endringer i understreket kursiv):

§ 5. Kunngjøring i Den Europeiske Unions Tidende og i vertslandene

Kredittilsynet skal i Den Europeiske Unions Tidende og i to aviser i hvert vertsland straks kunngjøre utdrag av vedtak om reorganiseringstiltak som kan påklages, samt avviklingstiltak. Dette gjelder likevel ikke vedtak om reorganiseringstiltak som kun berører rettighetene til aksjonærer, medlemmer eller ansatte.

Kunngjøringen i vertslandene skal skje på vertslandets egne offisielle språk. 

Kunngjøringen skal minst inneholde opplysninger om:

  • at Finansdepartementet og Kredittilsynet er hjemlandets kompetente myndigheter og at henvendelser skal rettes til Kredittilsynet,
  • hvilket lands rett som kommer til anvendelse,
  • administrasjonsstyret dersom dette er oppnevnt, og
  • at fordringshaverne må melde sine krav til administrasjonsstyret innen den frist som er fastsatt i forbindelse med avviklingstiltak.

Høringsinstansenes eventuelle merknader til forslaget bes være innkommet departementet innen 9. november 2007.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Høringsinstanser


Alle departementene
Kredittilsynet
Aksjonærforeningen i Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finansieringsselskapenes Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen

Til toppen