Høring - forskrifter til finansforetaksloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2016

Vår ref.: 11/1000 FMA MaI

Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Loven trer i kraft 1. januar 2016, jf. kgl.res. 10. april 2015.

Finansforetaksloven inneholder en rekke forskriftshjemler. Det følger av overgangsreglene til finansforetaksloven at gjeldende forskrifter til lover som oppheves, inntil videre videreføres. I brev 8. mai 2015 fikk Finanstilsynet blant annet i oppdrag å gjennomgå disse forskriftene, og foreslå hvordan disse bør videreføres med hjemmel i finansforetaksloven.

Finanstilsynet oversendte 18. desember 2015 et høringsnotat til departementet med utkast til forskrifter til finansforetaksloven. Hovedelementene i Finanstilsynets høringsnotat er følgende:

Finanstilsynet foreslår å samle en rekke av dagens forskrifter til én samleforskrift til finansforetaksloven. Enkelte større forskrifter videreføres imidlertid parallelt med utkastet til en ny samleforskrift. For forsikringsselskap er det gitt utfyllende regler til finansforetaksloven gjennom Solvens II-forskriften som følger opp EU-regler på området. Tilsvarende vil CRD IV-regelverket for banker mv. følge av CRR/CRD IV-forskriften. Regler som omfattes av disse forskriftene (soliditet, likviditet, godtgjørelse, styring og kontroll mm), vil således ikke omfattes av samleforskriften.

Finanstilsynet foreslår også en samleforskrift for pensjonsforetak som omhandler tilsvarende presiseringer av virksomhetsreglene. For pensjonsforetak vil gjeldende regler om krav til avsetninger, soliditet mv. i all hovedsak videreføres inntil videre.

I tillegg foreslår Finanstilsynet relativt omfattende tekniske endringer i livsforsikringsforskriften som følge av overgangen til Solvens II og endringene i forsikringsvirksomhetsloven.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet og forskriftsutkastene (vedlagt) innen 1. april 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

 

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aktuarkonsulenters Forum
Arbeids- og sosialdepartementet
Banklovkommisjonen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges fondsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Interne Revisorers forening
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Venturekapitalforening
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM