Høring - Forslag om å innføre hjemmel for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt mv. ved overtredelser av bokføringslovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2013