Høring - forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012

Vår ref.: 10/4482 EyH

Høring - forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Finansdepartementet sender med dette forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret på høring. 

I henhold til regnskapsloven § 8-2 første ledd skal den regnskapspliktige senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet sende et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret. Etter regnskapsloven § 8-2 fjerde ledd annet punktum kan departementet gi regler som pålegger regnskapspliktige elektronisk innsending. Bestemmelsen om mulighet for å pålegge elektronisk innsending av årsregnskap mv. ble gitt ved lovendring 30. juni 2006, og trådte i kraft 1. januar 2007. I forbindelse med lovendringen ble det i Ot. prp. nr. 67 (2005–2006) på side 5 og 6 uttalt følgende:

”Ved innføring av pålegg om elektronisk innrapportering vil det mellom anna bli gjort ei nærmare vurdering av kva for typar føretak heimlane skal omfatte. Tidspunktet for innføringa av eit pålegg, og kven som skal omfattast av det, er avhengig av kor stor auken i bruken av elektronisk innrapportering blir framover. Det er ikkje aktuelt å innføre slike pålegg før i 2008. Det vil bli vurdert å ta i bruk stimuleringstiltak først. Forskriftsendringane vil bli sende på ordinær høyring.”

Siden 2004, det vil si for regnskapsåret 2003, har det vært mulig å sende inn årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret ved bruk av nettportalen Altinn.

For å stimulere til økt elektronisk innsendelse av årsregnskap fastsatte departementet i 2005 en midlertidig ordning med utsatt frist til 1. september ved innsending av årsregnskap via Altinn for regnskapsåret 2005. Ordningen ble senere videreført for regnskapsåret 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010. I tillegg har Brønnøysundregistrene over flere år drevet aktivt med markedsføring og kursvirksomhet for å oppnå økt oppslutning om frivillig innsending av årsregnskaps mv. til Regnskapsregisteret.

Andelen elektronisk innsendte årsregnskap har siden starten i 2004 økt år for år, fra hhv. 5 % i 2004 til over 76 % i 2011 (regnskapsåret 2010). Veksten har imidlertid ifølge Regnskapsregisteret de senere år flatet ut, og det antas derfor at tiltakene som har vært satt i verk, ikke lenger vil gi nevneverdig økning i antall frivillig elektroniske innsendinger.

Departementet mener at tiden nå er moden for å innføre pliktig elektronisk innsendelse av årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Departementet foreslår at et pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. bør innføres for alle innsendingspliktige. Det vises her til at innsendingspliktige over mange år har hatt muligheten til å tilpasse seg ordningen med elektronisk innsending av årsregnskap mv. Det vises også til at hensynet til å få enkle, oversiktelige og forutberegnelige regler tilsier at innsendingsplikten gjøres samtidig for alle innsendingspliktige.

Departementet foreslår at pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. bør innføres fra og med innsendelsesåret 2013, det vil si for regnskapsåret 2012 der det ikke er avvikende regnskapsår. Etter departementets oppfatning innebærer dette at det vil være god tid til å informere brukerne, samtidig med at brukerne får tilstrekkelig god tid til å innrette seg etter pålegget. Departementet foreslår at pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. innføres samtidig med at ordningen med utsatt frist for elektronisk innsending av årsregnskap mv. oppheves. Dette innebærer at det også for innsending av årsregnskap i 2012, altså regnskapsåret 2011, vil gis utsatt frist på 1 måned for innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret. 

Departementet ber om merknader innen 29. februar 2012. Departementets forslag til forskriftsendring følger vedlagt. Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no i tillegg til ordinær post.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Alexander Behringer
                                                                                  underdirektør

Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen