Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2018

Vår ref.: 18/1920

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Forslaget innebærer i hovedsak:

  • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker innenfor arbeidslivet.
  • Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å ilegge erstatning i enkle saksforhold i slike saker på alle samfunnsområder.
  • Antall avdelinger i Diskrimineringsnemnda utvides fra tre til fire.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt i listen over høringsinstanser.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 8. oktober 2018. Høringsuttalelsene bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.

Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Siri Line Helseth, e-post: slh@bld.dep.no eller telefon: 22242640.

 

Med hilsen

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                               Siri Line Helseth

                                                               seniorrådgiver

 

 

Offentlige instanser

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Direktoratet for forvaltning og IKT

Domstoladministrasjonen

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet  

Helsedirektoratet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

Fylkesmennene

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet  

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten  

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statsadvokatembetene

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Forskningsstiftelsen FAFO

Gáldu   - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nord universitet – Bodø

Nord universitet - Steinkjer

Nordisk samisk institutt (NSI)

Norges arktiske universitet (UIT)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter

Senter for samiske studier

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen - Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet         

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet, avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Stavanger

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Unio

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

Aksept  

Antirasistisk senter

Care Norge

Caritas Norge

Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge

Den norske Helsingforskomité

Elevorganisasjonen

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning

Foreningen for østsamene

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Harry Benjamin Ressurssenter

Human Rights service (HRS)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jushjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

Norges Handikapforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norske kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

Riddu Riddu

Romsk Råd i Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes Folkeforbund

Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum

Sárahkka  

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Skogfinske interesser i Norge    

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stopp Diskrimineringen

Taternes landsforening

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge