Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2018

Vår ref.: 18/2390

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

I høringsnotatet foreslås det endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og enkelte andre lover.

Høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1119 (2016-2017), der "Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette."

Barne- og likestillingsdepartementet har i høringsnotatet skissert tre ulike modeller for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten:

 • Modell 1 – Likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar
 • Modell 2 – Likestillingsarbeid som en del av HMS-arbeidet
 • Modell 3 – Likestillingsutvalg i virksomheter

Barne- og likestillingsdepartementet anbefaler samfunnsansvarsmodellen og foreslår følgende endringer i gjeldende regulering:

Offentlige myndigheter

 • Offentlige myndigheters aktivitetsplikt konkretiseres og myndighetene pålegges en redegjørelsesplikt. Det foreslås blant annet å tydeliggjøre plikten til å være oppmerksom på sammensatt diskriminering, og å forebygge seksuell trakassering og kjønnsrelatert vold.

Arbeidsgivere

 • Aktivitetsplikten til arbeidsgivere knyttet til forebygging av seksuell trakassering tydeliggjøres. Ved utførelse av pliktene skal arbeidsgivere rette oppmerksomhet mot sammensatt diskriminering. Dette presiseres i loven.
 • Virkeområdet av den lovbestemte arbeidsmetoden for likestillingsarbeidet i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre ledd utvides til å omfatte arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter krever det.
 • Arbeidsgivere som etter forslaget skal følge den lovbestemte arbeidsmetoden i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre ledd, pålegges en plikt til å:    i) kartlegge lønn fordelt etter kjønn, ii) kartlegge hvor mange som ønsker og har anledning til utvidet stillingsprosent og iii) forebygge kjønnsrelatert vold der dette er relevant.
 • Plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette arbeidet forankres i selskapets styre.
 • Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og arbeidsgivere i private virksomheter som skal følge den obligatoriske arbeidsmetoden, skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. Disse arbeidsgivere skal også redegjøre for hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Regnskapspliktige foretak

 • Regnskapspliktige foretak skal redegjøre for likestilling og ikke-diskriminering som en del av rapportering om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Kontroll

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvaret for veiledning og kontroll av aktivitets- og redegjørelsespliktene.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt i listen over høringsinstanser.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 5. oktober 2018. Høringsuttalelsene bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet på e-post til: postmottak@bld.dep.no.

Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Helena Jokila, e-post: maria-helena.jokila@bld.dep.no eller telefon: 22 24 24 31

 

Med hilsen

Eirik Annexstad (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Maria Helena Jokila
seniorrådgiver

 

Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Det nasjonale statsadvokatembetet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for økonomistyring

Diskrimineringsnemnda

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fylkesmannsembetene

Helsedirektoratet

Høyesterett

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Regelrådet for næringslivet

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Senter for IKT i utdanningen

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Standard Norge

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Kommunene

Fylkeskommunene

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Christian Michelsen Institutt

Core - Senter for likestillingsforskning

FAFO – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Forum for utvikling og miljø

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskulen på Vestlandet

Institutt for samfunnsforskning

Kilden – Informasjonssenter for samfunnsforskning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Likestillingssenteret

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nordlandsforskning

Norsk Regnesentral

Norsk senter for menneskerettigheter

Nord universitet

OsloMet - storbyuniversitetet

UIT – Norges arktiske universitet

UiT – Norges arktiske universitet Harstad

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norsk institutt for by- og regionforskning

Samisk høgskole

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Senter for samiske studier

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for likestilling

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet, Avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett

Universitetet i Oslo - Senter for utvikling og miljø

Universitetet i Stavagner

Universitetet i Sørøst-Norge

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

Biskopene

Bispedømmerådene

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Jødiske Samfunn i Trondheim

Frelsesarmeen

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Islamsk Råd

Kirkerådet

Oslo Katolske bispedømme

Samisk kirkeråd

 

Organisasjoner i arbeidslivet mv.

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske forleggerforening

Den Norske Legeforening

EL og IT Forbundet

Fagforbundet

Fellesforbundet for sjøfolk

Fellesorganisasjonen

Finansforbundet

Finans Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norske kvinnelige akademikerne 

Norsk kvinnelig teologforening

Norsk Lektorlag

Norsk Psyklogforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norske arkitekters landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politijuristene

Regnskap Norge

Småbedriftsforbundet

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økonomiforbundet

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund

Afghanistankomiteen i Norge

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Atlas-alliansen

Avinor

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskriminering

CARE – Norge

Caritas Norge

Den norske Helsingforskomité

Den norske Revisorforening

De reisende kvinners forum

Elevorganisasjonen

Fellesrådet for Afrika

Finansieringselskapenes forening

Finnmarkseiendommen

Flyktningehjelpen

FN-sambandet

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen Romanifolkets Kystkultur

Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Harry Benjamin Ressurssenter

HivNorge

Human Rights Service

IKT-Norge

Initiativ for etisk handel

Innvandreres Landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon - Oslo

Kirkens nødhjep

Krisesentersekretariatet

Kvenlandsforbundet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for overvektige

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for Romanifolket

LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestilling, Integrering, Mangfold

Mangfold i arbeidslivet

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

Mental helse

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Noereh!

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Interne Revisorers Forening

Norges kommunerevisorforbund

Norges kristne råd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges Røde Kors

Norske finansanalytikers forening

Norsk Folkehjelp

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Montessoriforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk Studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto

Norske kvinners sanitetsforening

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norsk-finsk forbund

Norsk Øko-forum

NSB AS

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Press - Redd Barna Ungdom

Queersamiska forening

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Rettspolitisk forening

Romanifolkets Kystkultur

Romsk Råd i Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samenes folkeforbund

Sami Nisson Forum- Samisk Kvinne Forum

Sárahkka

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Seniorenes Fellesorganisasjon

Seniorsaken

Sex og politikk

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

Skogfinske interesser i Norge

Skolenes Landsforbund

Skatterevisorenes forening

SOS Rasisme

Steinerskoleforbundet

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stiftelsen Felleskap mot seksuelle overgrep

Stine Sofies Stiftelse

Synshemmede akademikeres forening

Taternes landsforening

Taternes/romanifolkets menneskerettighetsforening

Transparency international Norge

Uføres Landsorganisasjon

Uloba - Independent Living Norge

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Utrop

Voksenopplæringsforbundet

 

Øvrige høringsinstanser

Norges Bank

Oslo Børs

Oslo Universitetssykehus HF

Pensjonisforbundet

Verdipapirsentralen