Høring - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i allmenngjøringsloven § 11.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2020

Vår ref.: 19/3425

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i allmenngjøringsloven § 11. Forslaget gjelder innføring av en bestemmelse som gir Statens vegvesen myndighet til å innhente nødvendige opplysninger for tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av gjeldende allmenngjøringsforskrifter for veitransport og til å overføre disse opplysningene til Arbeidstilsynet. Formålet med forslaget er å effektivisere myndighetenes tilsyn med etterlevelsen av allmenngjøringsforskriftene på veitransportområdet.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. januar 2020.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Stangeland 
seniorrådgiver

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Barne- og familiedepartementet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk jernbaneforbund
 • Norges lastebileier-forbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Reiseliv
 • NHO Transport
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet
 • Olje- og energidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Postkom
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tolldirektoratet
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygg Trafikk
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Vegdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Yrkestrafikkforbundet