Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2012

Vår ref.: 09/2599 Ane

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)
 
Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 16. mars 2011 utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften.

Høringsnotatet er tilgjengelig på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

Notatet omhandler forslag til regulering av oppgjør ved eiendomshandler. Temaet er tidligere behandlet i Finanstilsynets høringsnotat 2. juni 2009. I punkt 2 i høringsnotatet fra 2009 ble det foreslått et forbud mot å disponere kjøpers innbetaling av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått hjemmel til eiendommen. Høringsnotatet ble sendt på høring av Finansdepartementet 8. juni 2009.

På bakgrunn av høringsuttalelsene foretok Finanstilsynet en ny gjennomgang av regeltekniske problemstillinger knyttet til forslag til forbud, og det ble gjort ytterligere vurderinger av forholdet til tredjepartskonflikter. Foreløpig utkast til nytt høringsnotat ble sendt til uttalelse til de mest berørte høringsinstansene 10. desember 2010. 

Vedlagte høringsnotat bygger på innspill fra begge de to ovennevnte høringsrundene. Finanstilsynet foreslår etter dette en ny bestemmelse i eiendomsmeglingslovens § 3-2 om oppgjør og behandling av klientmidler og et nytt tredje ledd i eiendomsmeglingslovens § 6-9 om oppdragstakers plikter ved gjennomføring av handler. Det foreslås videre at departementet får hjemmel til å fastsette nærmere regler om behandling av klientmidler og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret.

Samtidig foreslås en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 og en endring eiendomsmeglingsforskriftens § 1-4.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen
5. februar 2012. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Alexander Behringer
                                                                              underdirektør


Vedlegg: Høringsliste

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM

 

 

Til toppen