Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. Framlegget er ei dels oppfølging av utgreiinga til Forvaltningslovutvalet i NOU 2019: 5, og det går ut på å gje eit større høve til deling mellom forvaltningsorgan av opplysningar som er omfatta av teieplikt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2020

Vår ref.: 20/4064

Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. Framlegget er ei dels oppfølging av utgreiinga til Forvaltningslovutvalet i NOU 2019: 5, og det går ut på å gje eit større høve til deling mellom forvaltningsorgan av opplysningar som er omfatta av teieplikt.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 1. desember 2020. Alle er velkomne til å koma med høyringssvar. Vi ber høyringsinstansane vurdere om saka bør leggjast fram for underliggjande etatar og andre som ikkje står på lista over høyringsinstansar.

Høyringssvar skal sendast inn digitalt ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no. Høyringsfråsegner er i utgangspunktet offentlege etter offentleglova, og dei vil normalt bli publiserte.

Med helsing

Ida Sørebø e.f.
fung. avdelingsdirektør

Ole Knut Løstegaard
lovrådgjevar

Departementene

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Digitaliseringsdirektoretet (Difi)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Disiplinærnemnda for advokater

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Finnmarkskommisjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsintituttet (SIFO)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forsvaret

Forsvarsbygg

Fredskorpset

Fylkesmennene

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Havforskingsinstituttet

Helsedirektoratet

Husbanken

Innstillingsrådet for dommere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kartverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Kompetanse Norge

KORO – Kunst i offentlege rom

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kulturrådet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landinfo

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid

Norges forskingsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk Filminstitutt

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Oljedirektoratet

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rikslønnsnemnda

Rådet for taushetsplikt og forskning

Samordna opptak

Sekretariatet for konfliktrådene

Senter for IKT i utdanningen

Senter for internasjonalisering av utdanning

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Språkrådet

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens havarikommisjon

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Tolletaten

Trygderetten

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i
   høyere utdanning og forsking Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet

 

Nord universitetet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet

Statlige høgskoler

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

 

Arbeidsretten

Høyesterett

Jordskifterettene

Lagmannsrettene

Tingrettene

Utmarksdomstolen for Finnmark

 

Den norske kirke

Norges institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

 

Ambita AS

Avinor

Bane Nor SF

Enova SF

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Gassnova SF

Innovasjon Norge

Norges bank

NRK AS

Siva SF

Statnett SF

Statskog SF

Vygruppen AS

 

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV2

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finans Norge

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

SMB Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Amnesty International Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

IKT-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

MIRA-senteret

Norges handikapforbund

Norges Røde Kors

Norsk Pasientforening

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Voksne for barn

 

Alliansen

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Helsepartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske parti

Partiet de Kristne

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV – Sosialistisk Venstreparti

Venstre