Høring - forslag til endringer i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og fag- og timefordelingen

Organisering av skoleåret på Vg3

Kunnskapsdepartementet foreslår at skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende program blir delt i én periode med ordinær opplæring og én periode med eksamen og forberedelse til eksamen. Dette for å legge bedre til rette for at disse elevene får det totale minstetimetall de har krav på, og for å unngå opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført – en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever. Dette vil også gi elevene flere timer opplæring i fag før de skal opp til eksamen og dermed en mer effektiv utnyttelse av årstimetallet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Kunnskapsdepartementet foreslår at skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende program blir delt i én periode med ordinær opplæring og én periode med eksamen og forberedelse til eksamen. Dette for å legge bedre til rette for at disse elevene får det totale minstetimetall de har krav på, og for å unngå opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført – en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever. Dette vil også gi elevene flere timer opplæring i fag før de skal opp til eksamen og dermed en mer effektiv utnyttelse av årstimetallet. Nødvendige endringer foreslås både i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og fag- og timefordelingen.
(02.11.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - Organisering av skoleåret på tredje trinn studieforberedende utdanningsprogram (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 201105013

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i fag- og timefordelingen – Organisering av skoleåret på Vg3


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)og forslag til endringer i forskrift til opplæringslova av 23. juni 2006 nr. 724 på høring. Det foreslås også en presisering i fag- og timefordelingen.  

I vedlagte høringsnotat foreslås å endre opplæringslov, -forskrift og fag- og timefordelingen slik at opplæringen i skoleåret for elever på videregående opplæring tredje trinn, studieforberedende utdanningsprogram deles i én periode for ordinær opplæring og én periode med eksamen og forberedelse til eksamen.  All ordinær opplæring skal være ferdig når eksamensperioden begynner.

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende
adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.
Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no
innen 3. januar 2012.


Hege Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver


Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Akademikerne
Aktive foreldre
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforening Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon (MFO - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Ungt Entreprenørskap Norge
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen