Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Spesialundervisning og psykososialt miljø

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å lovfeste plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning, gjøre om eksisterende halvårsrapport til en årlig rapport, samt presisere en plikt for skoleeier til å samarbeide med andre instanser om individuell plan. Videre foreslås det i bestemmelsene om psykososialt miljø en bestemmelse om erstatningsansvar for skoleeier hvor det også innføres delt bevisbyrde, samt at foreldelsesfristen for straffebestemmelsen knyttet til psykososialt miljø utvides fra 2 til 5 år. Høringen inneholder også ytterligere to forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2013

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å lovfeste plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning, gjøre om eksisterende halvårsrapport til en årlig rapport, samt presisere en plikt for skoleeier til å samarbeide med andre instanser om individuell plan. Videre foreslås det i bestemmelsene om psykososialt miljø en bestemmelse om erstatningsansvar for skoleeier hvor det også innføres delt bevisbyrde, samt at foreldelsesfristen for straffebestemmelsen knyttet til psykososialt miljø utvides fra 2 til 5 år. I tillegg foreslås innført en mulighet for nabokommuner til å fastsette felles skolekretsgrenser. Til slutt foreslås en bestemmelse som presiserer at personale i skolen, som ikke er tilsatt i undervisningsstilling, på visse vilkår kan hjelpe til i opplæringen.
(19.10.2012)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 157 kB)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - spesialundervisning, psykososialt miljø, felles skolekretser og hjelp i opplæringen av personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling (PDF, 1336 kB)

 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 3–9. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.