Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Spesialundervisning og psykososialt miljø

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å lovfeste plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning, gjøre om eksisterende halvårsrapport til en årlig rapport, samt presisere en plikt for skoleeier til å samarbeide med andre instanser om individuell plan. Videre foreslås det i bestemmelsene om psykososialt miljø en bestemmelse om erstatningsansvar for skoleeier hvor det også innføres delt bevisbyrde, samt at foreldelsesfristen for straffebestemmelsen knyttet til psykososialt miljø utvides fra 2 til 5 år. Høringen inneholder også ytterligere to forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2013

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å lovfeste plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning, gjøre om eksisterende halvårsrapport til en årlig rapport, samt presisere en plikt for skoleeier til å samarbeide med andre instanser om individuell plan. Videre foreslås det i bestemmelsene om psykososialt miljø en bestemmelse om erstatningsansvar for skoleeier hvor det også innføres delt bevisbyrde, samt at foreldelsesfristen for straffebestemmelsen knyttet til psykososialt miljø utvides fra 2 til 5 år. I tillegg foreslås innført en mulighet for nabokommuner til å fastsette felles skolekretsgrenser. Til slutt foreslås en bestemmelse som presiserer at personale i skolen, som ikke er tilsatt i undervisningsstilling, på visse vilkår kan hjelpe til i opplæringen.
(19.10.2012)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 157 kB)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - spesialundervisning, psykososialt miljø, felles skolekretser og hjelp i opplæringen av personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling (PDF, 1336 kB)

 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 3–9. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.

 

Vår ref.: 12/4779

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremlegges følgende forslag til lovendringer:

-          Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning

-          Halvårsrapport om spesialundervisning omgjøres til en årlig rapport

-          Samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan

-          Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde i opplæringslovens kap. 9 A

-          Foreldelsesfrist for straffesaker i opplæringsloven kap. 9 A

-          Hjemmel for kommunene til å vedta forskrift om felles kommunale skolekretser

-          Bestemmelse om personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen.

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 3. januar 2013.

Av hensyn til departementets behov for å kunne gjenbruke tekst, er det ønskelig at uttalelsene ikke sendes som skannede filer.

Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør                                 Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Akademikerne
Aktive foreldre
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforening Spekter
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Domstolsadministrasjonen
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen