Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker

Endringene gjelder bestemmelser i pakkereiseloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, eiendomsmeglingsloven, bustadoppføringsloven, ekomforskriften og i domeneforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2015

Vår ref.: 14/4546

Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring spørsmål knyttet til endringer i spesiallovgivning som regulerer klageorganer for forbrukersaker. Spørsmålene gjelder bestemmelser i pakkereiseloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, eiendomsmeglingsloven, bustadoppføringsloven, ekomforskriften, og i domeneforskriften.

Dette er én av tre høringer som samlet skal bidra til etableringen av et heldekkende, kvalitetssikret og delvis harmonisert klagebehandlingstilbud på forbrukerområdet. I perioden 8. oktober – 8. desember 2014 var forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker, med tilhørende forskrift, på høring. Den omfattet hovedforslagene for etablering av klagebehandlingstilbudet, med bl.a. forslag til minstekrav til klageorganer som søker godkjenning og som skal notifiseres som en del av det nasjonale og europeiske klagebehandlingstilbudet. Høringsdokumentene, og høringssvar, finnes her. Departementet planlegger også i løpet av våren 2015 å sende på høring forslag til ny lov om Forbrukertvistutvalget.

Formålet med høringen er å skissere hvilke endringer i spesiallovgivningen som anses hensiktsmessige for at den skal være i tråd med ny lov om klageorganer for forbrukersaker, og for at klagebehandlingstilbudet i større grad blir strømlinjeformet. Det foreslås bl.a. at klageorganer som oppnår godkjenning etter ny lov om klageorganer for forbrukersaker, eller som pålegges å bli del av det notifiserte klagebehandlingstilbudet, får de samme rettsvirkningene, med mindre annet taler for særskilt regulering. Høringen inneholder også forslag om at Brukerklagenemndas mandat utvides til å omfatte TV-tjenester.  

Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, og Olje- og energidepartementet har vært involvert i utarbeidelsen høringsnotatet innenfor egne ansvarsområder. 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen torsdag 26. februar 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar”.

Alternativt kan høringssvar sendes elektronisk til departementets postmottak.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til katrin.kvaran@bld.dep.no (telefon 22 24 24 62) eller til unni.garberg@bld.dep.no (telefon 22 24 24 39).

 

Med hilsen                                                                       

Hege Nygård (e.f.)

Ekspedisjonssjef                                                              Hilde Merethe Berg

                                                                                          Avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Høringsinstanser:

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Tromsø

 

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukertvistutvalget

Husleietvistutvalget i Hordaland

Husleietvistutvalget i Oslo/Akershus

Husleietvistutvalget i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Begravelsesbyråenes Forening

Boligprodusentenes Forening

Boligtvistnemnda

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Byggmesterforbundet

Canal Digital kabel TV

Den Norske advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

El-klagenemnda

Energi Norge

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Finansieringsselskapenes forening

Finansklagenemnda

Finans Norge

Forbrukerrådet

Forbruker Europa

Huseiernes Landsforbund

Håndverkerklagenemnda

IKT Norge
Initiativ for etisk handel

Inkassoklagenemnda

JURK

Juss Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord Norge

Klagenemnda for bilutleiesaker

Klagenemnda for gravferdstjenester

Klagenemnda for vask og rens

Kongelig Norsk Automobilforbund

Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund

NITO Takst

NELFO

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Byggmesterforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fotografforbund

Norges taksteringsforbund

Norges Tilstandsrapport Forbund

NORPARK

Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt AS

Norsk Renseri – og Vaskeriforening

Norsk Reiselivs Forum

Norske Anleggsgartnere

Norske Inkassobyråers forening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

Norwegian Air Shuttle ASA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Parkeringsklagenemnda

Post- og teletilsynet

Reisegarantifondet

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for fotografiarbeider

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

SAS Norge

Telia Sonera Norge AS

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Transportklagenemnda

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Verdipapirfondenes forening

Virke

Widerøes Flyveselskap AS