Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv. Høringsfrist 15. januar 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2018

Vår ref.: 17/392

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondforskriften, se vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått endringer i verdipapirfondforskriften § 4-2 om andelsklasser. Forslaget åpner for at forvaltningsselskap for verdipapirfond kan tilby valutasikring innenfor en andelsklasse, men begrenset til fond som har andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta. Forslaget innebærer at det er investors innskudd som sikres mot valutakurssvingninger mellom investors handelsvaluta og fondets valuta.

Videre har Finanstilsynet foreslått at spesialfond gis adgang til å fravike begrensningen i verdipapirfondforskriften § 6-8 tiende ledd om hvor mye av et fonds midler som kan benyttes i forbindelse med gjenkjøpsavtaler.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. januar 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.   

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Marianne Irgens
                                                                   avdelingsdirektør

  

Adresseliste

  

Aksjonærforeningen

Postboks    1963

0125

OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks 1179, Sentrum

0107

OSLO

Barne- og    likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151

OSLO

Brønnøysundregistrene

         

8910

BRØNNØYSUND

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034

OSLO

Den norske    advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske    Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234    Grønland

0134

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330, Solli

0201

OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107

OSLO

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123

OSLO

Forbrukerombudet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594    Nydalen

0404

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgate 11

0181

OSLO

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213

OSLO

Nordic Trustee

Postboks 1470 Vika

0116

OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107

OSLO

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet    BA-HR

0117

OSLO

Norsk Venturekapitalforening

Postboks 1730 Vika

0121

OSLO

Norske finansanalytikeres forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250    Majorstuen

0303

OSLO

Oslo børs

Postboks 460 Sentrum

0105

OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0201

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Skattedirektoratet

Postboks 9200    Grønland

0134

OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521,    Solli

0202

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051

Oslo

Til toppen