Høring - forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2017

Vår ref.: 16/461 FMA

Finansdepartementet viser til vedlagte høringsnotat og utkast til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld utarbeidet av Finanstilsynet. 

Finansdepartementet ba i brev 23. september 2016 Finanstilsynet om å utarbeide et utkast til forskrift som fastsetter krav om fakturering i tråd med Finanstilsynets retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld. Dette forslaget sendes nå på høring. 

Høringsfristen er 10. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
Knowledge Group AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges Røde Kors
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NHO
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Sivilombudsmannen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
Økonomiforbundet


Følg saken

Saksgang: Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld