Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 4. april 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-1 femte ledd.

§ 1. Virkeområde

            Forskriften gjelder utforming av oppfordring til, og krav om, betaling av skyldig beløp (betalingshenvendelse) ved kredittavtale om rammekreditt, herunder kredittkort, inngått mellom en forbruker bosatt i Norge og et finansforetak. Som finansforetak regnes i denne forskrift også utenlandske finansforetak som driver virksomhet her i riket.

            Forskriften gjelder ikke rammekreditt som er sikret med pant i realregistrerbart formuesgode.

            Forskriften gjelder heller ikke finansforetakets inndriving av forfalte krav.

 

§ 2. Utforming av betalingshenvendelser

            Finansforetaket skal ved betalingshenvendelser angi størrelsen på samlet utestående kreditt som foreslått beløp for en betalingstransaksjon.

            Finansforetaket skal gjøre forbrukeren kjent med at beløpet kan endres til et annet beløp, lik eller høyere det minimumsbeløp forbrukeren eventuelt er forpliktet til å betale. Betalingshenvendelsen skal klart angi hvor stor del av beløpet som forfaller til betaling og forfallsdato.

            Første ledd er ikke til hinder for at finansforetaket etter avtale med forbrukeren kan angi et annet beløp som foreslått beløp for betalingstransaksjonen. En slik avtale kan bare inngås på bakgrunn av et aktivt og informert valg fra forbrukeren, der forbrukeren har fått forsvarlig veiledning som nevnt i § 3 første ledd. Avtalen kan ikke inngås samtidig som tidspunktet for inngåelse av kredittavtalen, og kan tidligst inngås ved første forfall. Finansforetaket skal årlig foreslå for forbrukeren at betalingshenvendelsen utformes som angitt i første ledd.

 

§ 3.  Forsvarlig veiledning om kostnader

            Finansforetaket skal på en tilstrekkelig og betryggende måte gjøre forbrukeren kjent med de kostnader som påløper ved betaling av et annet beløp enn samlet utestående kreditt.

            Ved betalingshenvendelser skal finansforetaket utstede en tabell som viser kostnader ved ulike betalinger basert på samlet utestående kreditt hos forbrukeren eller andre relevante kostnadseksempler.

 

§ 4.  Ikrafttredelse og overgangsregler

            Forskriften trer i kraft straks. Finansforetakene skal senest ha tilpasset seg forskriftens krav innen 15. juni 2017.

            For kredittavtaler som er inngått før forskriftens ikrafttredelse, gjelder forskriften for fremtidige betalingshenvendelser.