Høring - Forslag til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner

Resultat: Forskrift 29. juni 2007 om forsvarlig likviditetsstyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2007

Resultat: Forskrift 29. juni 2007 om forsvarlig likviditetsstyring.

Vår ref.: 05/3231

1. Høring


Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast fra Kredittilsynet om forslag til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner. Forskriftsforslaget foreslås fastsatt med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-17 femte ledd.

Nye lovkrav til likviditet for finansinstitusjoner trådte i kraft 1. juli 2006, og fremgår av finansieringsvirksomhetsloven § 2–17. Tidligere bestemmelser om likviditet, i henholdsvis sparebankloven § 27 og forretningsbankloven § 22 med tilhørende forskrift om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker, er opphevet. Departementet har i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) lagt til grunn at det vil være hensiktsmessig å fastsette nærmere regler som utdyper hva som er ”forsvarlig likviditetsstyring”. Departementet anbefaler at slike regler bør bygge på anbefalinger for god likviditetsstyring fra den internasjonale oppgjørsbanken (BIS). Fra Finansdepartementet vurdering i Ot.prp 44 (2005-2006) siteres:

”Departementet legger til grunn at en forskrift om forsvarlig likviditetsstyring blant annet bør stille krav om at institusjonens styre fastsetter og godkjenner mål og retningslinjer for den daglige likviditetsstyringen. Det bør etableres rammer for å styre finansieringsbehovet for ulike tidshorisonter. Finansieringsbehovet og likviditetsrisikoen bør måles, overvåkes og rapporteres internt, og om nødvendig, også eksternt (for eksempel til Kredittilsynet). Forskriften bør også fastsette at institusjonen bør analysere likviditetsrisikoen ved ulike stresscenarier, samt at institusjonen skal ha beredskapsplaner som klarlegger prosedyrer for å håndtere likviditetskriser. Institusjonen bør også ha systemer for internkontroll av prosessen med styring av likviditetsrisikoen. Forskriften bør i tillegg fastsette at et forsikringsselskap også skal ta hensyn til mulige forsinkelse ved reassurandørers deltakelse i oppgjøret ved vurderingen av likviditetsbehov knyttet til påregnelige utbetalinger til dekning av erstatningsoppgjør. Forslagene er i samsvar Banklovkommisjonens forslag. Departementet viser i tillegg til at Kredittilsynet har utviklet en modul for vurdering av likviditetsrisikoen i kredittinstitusjoner, og at dette kan være et viktig underlag for utarbeidelsen av en forskrift.”
 
En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 15. mai 2007. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

2. Kort om forskriftsforslaget fra Kredittilsynet


Kredittilsynets utkast til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner er basert på tilsynets veiledning for vurdering av institusjonens system for styring og kontroll av likviditetsrisiko. Veiledningen er en del av den såkalte likviditetsrisikomodulen. Kredittilsynet foreslår i utkastet at forskrift utformes etter samme disposisjon som veiledningen, men på et overordnet nivå. Dette synes å være mest hensiktsmessig i forhold til at den detaljerte veiledningen vil kunne endres over tid. Videre vil kravene til styring og kontroll kunne variere med institusjonens størrelse og kompleksitet. En forskrift på et mer overordnet nivå vil lettere kunne anvendes på alle typer finansinstitusjoner.

Det følger av Rådsdirektiv 2006/48/EC (det konsoliderte bankdirektiv) at ”værtslandets myndigheter bør have ansvar for tilsynet med filialers likviditet og pengepolitiske styring” (dansk oversettelse). Kredittilsynet har foreslått at krav til styring og kontroll av likviditetsrisiko ikke skal gjelde for utenlandske EØS-filialer i Norge. Finansdepartementet ber spesielt om høringsinstansenes kommentarer til Kredittilsynets forslag om at krav til styring og kontroll av likviditetsrisiko ikke skal gjelde for EØS-filialer i Norge.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

Brev fra Kredittilsynet av 16.11.2006 m/vedlegg

Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet

Til toppen