Høring - forslag til justering av tidsfrister for rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008

Vår ref.: 08/1752 FM AG

Høring - forslag til justering av tidsfrister for rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital


Vedlagt følger forslag til endring i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper og endring i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper. Forslaget er utarbeidet av Kredittilsynet.

Forslaget omhandler:

 • samordning av rapporteringsfrister i de to forskriftene,
 • kortere rapporteringsfrister og
 • samordning av Kredittilsynet adgang til å gi regler om beregninger basert på foreløpige regnskapstall i de to forskriftene.

Finansdepartementet ber om høringsinnstansene merknader innen 15. desember 2008. Det bes om at høringsmerknader også oversendes til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                    Per Øystein Eikrem
                                                                                                    avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet

Et forslag til justering av tidsfristene for rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital


 

Bakgrunn

Både forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skade-forsikringsselskaper og forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper ble fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995. De to forskriftene opererer imidlertid med ulike tidsfrister for rapportering av de beregnede størrelser. Tidsfristene er også ganske romslige i forhold til de frister som gjelder for annen rapportering til Kredittilsynet og ikke minst i forhold til de rutiner forsikringsselskapene over tid har etablert, bl.a. av hensyn til informasjonskrav fra andre markedsaktører. Etter Kredittilsynets vurdering foreligger det derfor gode argumenter for at tidsfristene for den forannevnte rapportering både bør samordnes og strammes inn.

Videre er det en forskjell mellom de to forskriftene hva angår adgangen for Kredittilsynet til å gi regler om beregninger basert på foreløpige regnskapstall. Også dette er et forhold som bør kunne samordnes.

I avsnittene II-1V nedenfor blir det kort redegjort for Kredittilsynets forslag til justeringer av de to solvensmarginforskriftenes bestemmelser om rapportering.

II. Tidsfristene for endelig rapportering

I solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaperlyder § 17 første ledd som følger (vår understrekning):

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Kredittilsynet innen 15. mai i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapir-handel mv. (Kredittilsynet) § 4 nr. 1.

1) Forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikrings-selskaper.

En tilsvarende bestemmelse er gitt ved § 13 i solvensmarginforskriften for livsforsikringsselskaper, der første ledd lyder (vår understrekning):

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember skal sendes Kredittilsynet innen 15. juni påfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (Kredittilsynet) § 4 nr. 1.

De forannevnte bestemmelser om rapporteringsfrister har stått uendret siden forskriftene om solvensmarginkrav/-kapital ble fastsatt i mai 1995. Forskriftenes romslige tidsfrister var den gang (antakeligvis) begrunnet i et ønske om å basere beregningene på endelige (og revisor-bekreftede) regnskapstall, herunder også reviderte kapitaldekningsoppgaver. For livsforsikrings-selskapene ble det dessuten lagt vekt på at de ulike forsikringstekniske størrelser (premiereserve, udekket risiko, tilleggsavsetninger mv.) som anvendes i beregningene, skulle være så korrekte som mulig - og siden de endelige (og bindende) kontoutskriftene til selskapenes kunder har frist for utsendelse 1. juni, ble det også vektlagt at solvensmarginrapporteringen burde finne sted etter dette tidspunkt.

I løpet av de 12-13 år som har gått siden solvensmarginforskriftene ble fastsatt, har det imidlertid blitt et sterkere press på forsikringsselskapene (og andre finansinstitusjoner) med hensyn til å presentere både årsregnskap og delårsregnskap så tidlig som mulig etter utløpet av den aktuelle regnskapsperiode. Med bakgrunn i dette bør det la seg gjøre å stramme inn noe på de gjeldende tidsfrister for solvensmarginrapporteringen uten at dette vil skape problemer for forsikrings-selskapene.

En mulig løsning kan være å fremskynde tidsfristen for endelig solvensmarginrapportering til 31. mars for både skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper. Dette forslaget til endring i rapporteringsfristen bør for øvrig ses i sammenheng med forslaget til endret praktisering av solvensmarginforskriftenes bestemmelser om foreløpig rapportering, jf. kommentarene nedenfor.

III. Regler om foreløpig rapportering

I solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper inneholder § 17 annet ledd en hjemmel for Kredittilsynet til å gi nærmere regler om rapporteringen (vår understrekning):

Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, herunder regler om rapportering av beregnet solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall samt regler om rapportering or selskap med avvikende regnskapsår.

Den tilsvarende hjemmel i solvensmarginforskriften for livsforsikringsselskaper lyder som følger (jf. forskriftens § 13 annet ledd):

Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital.

2) Forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper.

Solvensmarginforskriften for livsforsikringsselskaper inneholder med andre ord ingen eksplisitt referanse til beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall. Det kan muligens argumenteres for at den gjeldende bestemmelsen er såpass generell at den også omfatter en slik hjemmel. Hvis det skal iverksettes en rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall også for livs-forsikringsselskaper (jf. nedenfor), bør imidlertid forskriften § 13 annet ledd endres slik at ordlyden blir identisk med ordlyden i § 17 annet ledd i solvensmarginforskriften for skade-forsikringsselskaper. Den delen av bestemmelsen som gjelder rapportering for selskap med avvikende regnskapsår er imidlertid ikke relevant for livsforsikringsselskapene.

Tidsfristen for skadeforsikringsselskapenes rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall (pr. 31. desember) har hittil blitt satt til ca 15. februar i det etterfølgende regnskapsår. Av hensyn til en ønsket samordning med all annen rapportering fra skadeforsikringsselskapene (nøkkeltall, tekniske avsetninger, kapitaldekning mv.) bør denne fristen fremskyndes til 1. februar. En tilsvarende tidsfrist bør gjøres gjeldende for en (eventuell) foreløpig rapportering av solvensmarginkrav og solvensmargin¬kapital for livsforsikringsselskapene.

Endringen i tidsfristen for foreløpig rapportering for skadeforsikringsselskaper krever ikke forskriftsendringer. Det legges imidlertid til grunn at forsikringsselskapene må informeres om endringen i god tid før neste runde med solvensmarginrapportering basert på foreløpige regn-skapstall, dvs. før den foreløpige rapporteringen pr. 31. desember 2008.

Etter Kredittilsynets vurdering bør det iverksettes foreløpig rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital også for livsforsikringsselskapene. I tillegg til det generelle ønsket om samordning av rapporteringen som det er vist til ovenfor, kan det i denne sammenheng vises til følgende:

 • Kredittilsynets generelle behov for oppdatert informasjon i forbindelse med soliditetstilsynet,
 • formidlingen av informasjon vedrørende forsikringsselskapenes soliditet til allmennheten (for eksempel i forbindelse med de årlige tilstandsrapportene),
 • hensynet til internasjonale rapporteringskrav, herunder bl.a. rapportering til CEIOPS Financial Stability Committee
 • og samarbeidet med andre lands tilsynsmyndigheter vedrørende oppfølging av konserner som driver grensekryssende virksomhet.

Det skal for ordens skyld påpekes at disse forholdene er relevante også for skadeforsikrings-selskapene.

IV. Oppsummering

Med bakgrunn i kommentarene ovenfor foreslår Kredittilsynet at det foretas følgende endringer i det gjeldende solvensmarginregelverket:

 • I solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper skal § 17 første ledd lyde (endringen er understreket):
  Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Kredittilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdi-papirhandel mv. (Kredittilsynet) § 4 nr. 1.
 • I solvensmarginforskriften for livsforsikringsselskaper skal § 13 første og annet ledd lyde (endringene er understreket):
  Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Kredittilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdi-papirhandel mv. (Kredittilsynet) § 4 nr. 1.

  Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, herunder regler om rapportering av beregnet solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall.

Etter Kredittilsynets vurdering kan det argumenteres for at de foreslåtte forskriftsendringer er begrensede og det kan derfor settes en kort høringsfrist.

 

Høringsnotatet i pdf.
 

Høringsinstanser


Banklovkommisjonen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norske Forsikringsmegleres Forening

Til toppen