Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2019

Vår ref.: 2016/2773-5/FD II 4/SIH

Iht. adresseliste

Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten på offentlig høring

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om Etterretningstjenesten.

Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag. Behovet for lovrevisjonen er begrunnet i den samfunnsmessige, teknologiske og rettslige utviklingen som har funnet sted siden dagens lov ble til. Lovforslaget inneholder et forslag til regulering av en form for digitalt grenseforsvar, i lovforslaget omtalt som tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Frist for å inngi høringssvar er 12. februar 2019.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Les og svar på høringen her www.regjeringen.no/ID2618620

Vi ber om at innspillene i tillegg blir sendt på epost til siri-horgen.hinze@fd.dep.no

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens hjemmeside.

 

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Anders Fagerheim
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Brevet i pdf

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett

Forsvarsstaben
Etterretningstjenesten
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)
Generaladvokaten
Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Økokrim

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Finanstilsynet
Forsvaret
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kystverket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Norges Bank
Riksrevisjonen
Skatteetaten
Statens strålevern
Teknologirådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Sivilombudsmannen
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Politihøyskolen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Abelia
Akademikerne
Amnesty International Norge
Befalets fellesorganisasjon (BFO)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK)
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Det norske Veritas
Finans Norge
FinansCERT
Folk og Forsvar
ICJ Norge
IKT Norge
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret
Norges forskningsråd
Norges forsvarsforening
Norges Juristforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norsk offisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Personvernforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Tekna
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Den Norske Bank (DNB)
Equinor ASA
IBM AS
Kongsberg Våpenfabrikk
Microsoft Norge AS
NAMMO AS
NetCom GSM AS
Norges Bank
Norsk Hydro ASA
Software Innovation
Statnett SF
Tele2 Norge AS
Telenor Norge AS
Teleplan AS
Telia Norge AS
Uninett AS

Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rikskringkasting
Norsk Telegrambyrå
TV2 AS