Høring - forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2010

Vår ref.: 09/3122 FM FML

Høring - forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån


Departementet viser til brev 24. november 2009 fra Kredittilsynet med vurdering av og forslag til lovregulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån. Departementet viser også til innspill fra Norsk Tillitsmann AS i brev til departementet 27. oktober 2009. Kopi av brevene følger vedlagt.

Høringen har sin bakgrunn i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett av 30. september 2009 der retten kom til at Norsk Tillitsmann ikke hadde søksmålskompetanse for domstolene der tillitsmannen representerte obligasjonseiere i søksmål mot obligasjonsutsteder.

For å unngå fremtidig usikkerhet m.h.t. tillitsmannens adgang til å representere obligasjonseierne ved søksmål, mener Kredittilsynet det er behov for en eksplisitt regulering av tillitsmannens søksmålskompetanse.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til Kredittilsynets vurderinger og forslag i brev 24. november 2009, samt til innspillet fra Norsk Tillitsmann AS i brev 27. oktober 2009, innen tirsdag 5. januar 2010.

Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Alexander Behringer
                                                                              underdirektør


Vedlegg

Kopi: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Siviløkonomene
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen