Høringer

Høring - midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Høring med forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2020

Vår ref.: 20/2362

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Det foreslås at loven skal gjelde fram til 1. januar 2021.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. mai 2020.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2702900 under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen
Nina Mørk (e.f.)
konst. ekspedisjonssjef

Kenneth A. Baklund
spesialrådgiver

 • Alle departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
 • Datatilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt ID-senter
 • Norad
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Språkrådet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)

 

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 • Advokatforeningen
 • Akademika AS
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Delta
 • Demokratene
 • Den norske dommerforening
 • Den norske kirke – Kirkerådet
 • DROF - Driftsoperatørforum
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Finans Norge
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
  For Fangers Pårørende (FFP)
 • Helsingforskomiteen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høgskolen i Innlandet - Statlige høyskoler
 • Høgskolen i Østfold - Statlige høyskoler
 • Høgskulen i Volda - Statlige høyskoler
 • Høgskulen på Vestlandet - Statlige høyskoler
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
  Kystpartiet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Mennesker i Limbo
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Nord Universitet - Universiteter
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Universiteter
 • Norges politilederlag
 • Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU) - Universiteter
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • OsloMet - storbyuniversitetet – Universiteter
 • Pensjonistpartiet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Samisk Høgskole - Statlige høyskoler
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Seniorsaken
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)
 • UNHCR Stockholm
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Trondheim NTNU
 • Venstre
 • Vergeforeningen
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)