Forsiden

Høring - NOU 2008 : 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 8 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn. Utredningen gir en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og diskuterer en rekke forklaringer på lønnsforskjellene. Et bredt flertall av Likelønnskommisjonen foreslår følgende seks tiltak for likelønn: Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes, det gjennomføres et lønnsløft i offentlig sektor, partene i privat sektor anbefales å sette av midler til en lavlønns- og kvinnepott, likere deling av foreldrepermisjonen, rettigheter etter endt foreldrepermisjon og økt rekruttering av kvinner til ledelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.: 200600864

Høringsbrevet kan du lese her

Departementene
Fylkesmenn
Kommuner
Fylkeskommunene
De regionale helseforetakene
Registrerte politiske partier
Høgskoler
Sametinget
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Høyres kvinneutvalg
Kristelig Folkepartis kvinner
Norges venstrekvinnelag
Raudt kvinnepolitiske utval
Senterkvinnene
SVs kvinnepolitiske utvalg
Norges Bank
Innovasjon Norge
Norsk rikskringkasting
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Forbrukerombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Datatilsynet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Personvernnemnda
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Arbeidsretten
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksmeglingsmannen
Trygderetten
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jushjelpa i Midt-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge UITØ
Juss-buss
Kontoret for fri rettshjelp
Rettshjelpkontoret i Indre Finnmark
Norges forskningsråd
NTNU
Universitetet i Bergen
Senter for kvinne og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
KVINNFORSK  Universitetet i Tromsø
Norges handelshøyskole NHH
Norges veterinærhøgskole
Universitetet for miljø og biovitenskap
Samisk høgskole
Arbeidsmiljøsenteret
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Institututt for samfunnsforskning ISF
International Research Intitute of Stavanger IRIS
Nordlandsforskning
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA)
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS
SIVA Selskapet for industrivekst
Statens arbeidsmiljøinstitutt Stami
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Fridtjof Nansens Institutt
Forum for kommunale planleggere
KILDEN Infomasjonssenter for kjønnsforskning
Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet
Fredrikkes hage
Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
NHO Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetakene
Ukepressens arbeidsgiverforening
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund YS
Akademikerne
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Norsk sykepleierforbund
NITO,
Tekna
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Finansforbundet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring NKK
Norges juristforbund
Norsk journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening
Presteforeningen
Norske kvinnelige akademikere
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Akershus
Delta Kappa Gamma Society International Norge
Norsk kvinnelig teologforening (NKTF)
Norgesunionen av sorpotimistklubber
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Noregs Bygdekvinnelag
Noregs Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg
Norges Bondekvinnelag
Norges Fiskarkvinnelag
Jenter i skogbruket (JiS)
Norske reindriftssamers Landsforbunds kvinneutvalg
Den norske reisebransjeforening
Coop Norge
Bedriftsforbundet
Private barnehagers landsforbund
Elevorganisasjonen i Norge
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner LNU
Samarbeidsrådet for yrkesoppl‘ring
Norsk studentunion
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Kristelige Studentforbund
Ammehjelpen
Nasjonalt kompetansesenter for amming
FOKUS (Kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål)
Foreningen Menn og Omsorg
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
Human Rights service (HSR)
Internasjonal Dugnads Kvinnegruppe
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Internasjonale Kvinneliga for fred og frihet
Juridisk rådgivning for kvinner
Krise- og rådgivningstelefonen for menn;
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Kvinners Frivillige Beredskap KFB
Kvinners frivillige beredskap
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Mannskomiteen 88
MIRA-ressurssenter
Mother Courage
Nettverk for forskning om menn
Norges kvinne- og familieforbund
Norges lotteforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norske kvinners sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Radio Orakel
Reform - ressurssenter for menn
Antirasistisk senter
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
FN- sambandet i Norge
HR Norge
Institutt for menneskerettigheter
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter KIM
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
Menneskerettighetshuset
Norges Røde Kors
Norsk folkehjelp
Norsk innvandrerforum
Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD
Oslo Røde Kors Internasjonale senter (ORKIS)
Rettspolitisk forening
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner
Human- Etisk forbund
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Kirkerådet
Islamsk Råd Norge
Kgl. Selskap for Norges Vel
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon
Samisk KvinneForum
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Funksjonshemmede Norge Kvinner (FUNK)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges handikapforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Nettverk for kvinner med funksjonshemming
Seniorsaken Norge
Norsk pensjonistforbund
Senter for seniorpolitikk
Norges Idrettsforbund
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Samenes Landsforbund
Samenes Folkeforbund
Sárahkka
Sámi NissonForum
Davvi Nourra
Goahte Gearret
Sámediggi/Sametinget
Norske Samers Riksforbund
Bivdi-Sjøsamisk fangst- og fiskeorganisasjon
Guovdageainnu meahcc steddjiid searvi
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter