Høring - NOU 2008 : 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 8 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn. Utredningen gir en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og diskuterer en rekke forklaringer på lønnsforskjellene. Et bredt flertall av Likelønnskommisjonen foreslår følgende seks tiltak for likelønn: Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes, det gjennomføres et lønnsløft i offentlig sektor, partene i privat sektor anbefales å sette av midler til en lavlønns- og kvinnepott, likere deling av foreldrepermisjonen, rettigheter etter endt foreldrepermisjon og økt rekruttering av kvinner til ledelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008