Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Utvalget som skulle utrede fremtidens kompetansebehov og innholdet i skolen, leverte sin innstilling, NOU 2015: 8 Fremtidens skole, til kunnskapsministeren 15. juni 2015. Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2015

Vår ref.: 15/3114

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Et offentlig utvalg ledet av professor Sten Ludvigsen leverte sin hovedutredning, NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser, til kunnskapsministeren 15. juni 2015. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Bakgrunn
I juni 2013 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

I september 2014 ferdigstilte utvalget kunnskapsgrunnlaget i NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. I denne delutredningen presenteres nasjonale og internasjonale aktørers anbefalinger knyttet til fremtidige krav til kompetanse. I denne utredningen gis også samt en beskrivelse av den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag.

Høringen
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2015: 8. Vi ber om at tilbakemeldingene grupperes i tråd med strukturen som er beskrevet nedenfor, selv om utredningen bør leses i sin helhet som grunnlag for høringssvar.

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene og fylkeskommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine skoler i en felles
høringsuttalelse.

Høringsfrist er 15.10.2015. Av hensyn til fremdriften ber vi om at høringsfristen overholdes. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2422874. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Det blir arrangert to høringskonferanser høsten 2015.

Høringsgrunnlag

I tråd med mandatet har utvalget vurdert hvilke kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. Utvalget anbefaler at det som en videreutvikling av Kunnskapsløftet settes i gang en prosess med å fornye innholdet i fagene. Utvalget anbefaler at et bredt kompetansebegrep og fire kompetanseområder legges til grunn for innholdet fagene.

Utvalgets anbefalinger er strukturert i fire følgende områder:

1   Kompetanser i fremtidens skole

 1. Følgende fire kompetanseområder bør prioriteres i fremtidens skole:
  • fagspesifikk kompetanse (beskrevet under fagfornyelse)
  • å kunne lære (metakognisjon og selvregulert læring)
  • å kunne kommunisere, samhandle og delta (lese-, skrive- og muntlig kompetanse, samhandling, deltakelse og demokratisk kompetanse)
  • å kunne utforske og skape (kreativitet, innovasjon, kritisk tenking og problemløsing)
 2. Dagens grunnleggende ferdigheter reformuleres
  • Regning er del av matematisk kompetanse og inkluderes i de fagene der det er relevant
  • Digital kompetanse integreres i de andre fagovergripende kompetansene i tillegg til at den i sterkere grad enn i dag knyttes til fagspesifikt innhold i fagene.
  • Lesing og skriving defineres som kompetanser sammen med muntlig kompetanse og integreres i alle fag

2   Fagfornyelse og læreplanmodell

 1. Fag som organiserende prinsipp videreføres i skolen.
 2. For å få et bedre grunnlag for sammenheng i læreplanverket, starter fagfornyelsen i fagområdene:
  • matematikk, naturfag og teknologi
  • språk
  • samfunnsfag og etikkfag
  • praktiske og estetiske fag
 3. Fagenes sentrale metoder, tenkemåter, begreper og sammenhenger prioriteres for å legge bedre til rette for dybdelæring i fagene.
 4. Innenfor fagområdene foreslås fleksibilitet i fag- og timefordelingen.
 5. Andre fremmedspråk introduseres på barnetrinnet. prioriteres for å legge bedre til rette for dybdelæring i fagene.
 6. Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, tas opp i læreplaner for flere fag på en systematisk måte.
 7. Fellesfagene i videregående opplæring fornyes etter samme prinsipper som fagene i grunnskolen og bygger videre på elevenes oppnådde kompetanse fra grunnskolen. Det utarbeides læreplaner i fellesfagene som kan virke sammen med programfagene for bedre læring for elevene.
 8. Det utvikles et rammeverk for fagovergripende kompetanser som verktøy i læreplanutviklingen for å sikre en felles forståelse og en systematisk integrering.
 9. Det legges vekt på god sammenheng mellom læreplanene og veiledningsressurser til læreplanene, og at disse utvikles parallelt.

3   Undervisning og vurdering

 1. Det utvikles en plan for kompetanseutvikling som legger vekt på de fire kompetanseområdene og fornyede læreplaner.
 2. Det iverksettes et utviklingsarbeid for lærernes standpunktvurdering i tråd med innholdet i fornyelsen av fagene.
 3. Det nedsettes et ekspertutvalg for å se på eksamensordningen.

4   Implementering

 1. Det utvikles en overordnet strategi for innføring av fornyet innhold i skolen som beskriver aktørene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og hva som forventes av dem, samt en fremdriftsplan som viser de ulike fasene og virkemidlene i implementeringsarbeidet.
 2. Det gjøres en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet for å vurdere hvilke områder det er behov for å videreutvikle, herunder verktøy for å vurdere elevenes læring og støtte til skolebaserte vurderingsprosesser.

5   Andre innspill som ikke er dekket av stikkordene over.

 

Med hilsen                                                                    

 

Johan Raaum
Ekspedisjonssjef

                                                                                    Ellen Cathrine Arnesen
                                                                                     Avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Høringsinstanser:

Departementene
Fylkesmennene
Statlige grunn- og videregående skoler
Fylkeskommunene
Kommunene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Universiteter/høyskoler
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen
Atferdssenteret
Barneombudet
Barnevakten
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Forum for Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF)
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Læringsmiljøsenteret
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt senter for fremmedspråk
Nasjonalt senter for kunst og kultur
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
Nasjonalt senter for matematikk
Nasjonalt senter for naturfag
Nasjonalt senter for nynorsk
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk ativitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Redd Barna
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stiftelsen Barnas rettigheter
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
UNICEF
Unio
Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)