Høring - overgangsregler til finansforetaksloven

Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Loven trer i kraft 1. januar 2016, jf. kgl.res. 10. april 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 11/1000 FMA JCW/HKT

Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Loven trer i kraft 1. januar 2016, jf. kgl.res. 10. april 2015.

Finansdepartementet ba i brev 8. mai 2015 Finanstilsynet om å gjennomgå forskriftene til finansforetaksloven og utarbeide utkast til høringsnotat med utkast til overgangsregler og utkast til forskrifter som må være på plass til finansforetaksloven trer i ikraft 1. januar 2016. Finanstilsynet oversendte et høringsnotat med utkast til overgangsregler, samt utkast til forskrift om godkjenning av vedtektsendringer, 23. juni 2015.

Finansforetaksloven inneholder en rekke forskriftshjemler, og det vil være behov for en gjennomgående tilpasning av forskriftene til den nye loven. Finansdepartementet vil tidlig i 2016 sende på høring et høringsnotat med utkast til forskriftsendringer for å tilpasse forskriftene til finansforetaksloven. Inntil nye reviderte forskrifter er på plass, vil gjeldende forskrifter til finansierings­virksomhets­­loven, sparebankloven og forretningsbankloven videreføres etter finansforetaksloven § 23-2 annet ledd. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at også forskrifter gitt med hjemmel i banksikringsloven og forsikringsvirksomhetsloven inntil videre skal gjelde så langt de passer.

Videre inneholder utkastet til overgangsregler regler om hvilke av bestemmelsene i finansforetaksloven som skal gjelde for pensjonskasser, en regel om når foretakene må oppfylle lovens krav, en overgangsregel for allerede gjennomførte verdipapiriserings­transaksjoner og en overgangsregel for konsolidering av eierandeler i samarbeidende grupper, jf. finanskomiteens uttalelser i Innst. 165 L (2014-2015). Videre foreslår Finanstilsynet at tillatelser som er gitt i medhold av gjeldende lover skal videreføres etter finansforetakslovens ikrafttredelse. Finanstilsynet foreslår også en egen forskrift om godkjenning av vedtektsendringer. For nærmere informasjon om tilsynets vurderinger og utkast viser vi til vedlagte høringsnotat.

Departementet ber om innspill til høringsnotatet og forskriftsutkastene (vedlagt) innen 1. oktober 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                          Åse Natvig
                                                                          avdelingsdirektør

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aktuarkonsulenters Forum

Arbeids- og sosialdepartementet

Banklovkommisjonen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nord Pool Spot

Nordic Trustee

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges fondsmeglerforbund

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Kommunerevisorforbund

Norsk Investorforum

Norsk Venturekapitalforening

Norske boligbyggelags landsforbund AL

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Pensjonskassers Forening

NOS Clearing ASA

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudsmannen

Sjøassurandørernes Centralforening

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Til toppen