Høring - rapport fra arbeidsgruppen for svalbardskatt

Resultat: Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - Lovendringer kap 17.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2007

Vår ref.: 05/3591 SL

Høring - rapport fra arbeidsgruppen for svalbardskatt

 

Den 28. september 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede skattesystemet på Svalbard. Arbeidsgruppen har i dag avgitt sin endelige rapport.

Finansdepartementet sender med dette gruppens rapport ut på høring. Rapporten kan hentes på Finansdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/fin. Eventuelt kan man få rapporten tilsendt ved å henvende seg til postmottak@fin.dep.no, eller på telefon 22 24 44 31.

Selv om hele rapporten som sådan sendes ut på høring, ønsker Finansdepartementet å gjøre høringsinstansene særlig oppmerksomme på problemstillingen om pendling fra arbeid på Svalbard til bolig på fastlandet som er reist i rapportens punkt 6.2.

Høringslisten er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. og eventuelt andre interessenter.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 1. august 2007. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til
e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Thorbjørn Gjølstad  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Jon Tingvold   
                                                                   avdelingsdirektør


Vedlegg

 

Høringsinstansene

 

Finansavdelingen her 
Økonomiavdelingen her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet  Postboks 8112 Dep  0030 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep  0032 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8030 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Kristian Augustsgate 9 0164 OSLO
Aksjesparerforeningen i Norge Postboks 1246 Vika 0110 OSLO
Aksjonsgruppen mot skatteøkningen v/ Anne Lise Sandvik Vei 230 nr. 22 9170 LONGYEARBYEN
Alene Foreldre Foreningen Ebbellsgate 1 0183 OSLO
Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavsplass 0130 OSLO
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer Rådhusgaten 25 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augustsgt. 9 0164 OSLO
Den norske Reisebransjeforening Postboks 2924 Solli 0230 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstua 0308 OSLO
Direktoratet for sjømenn Postboks 8105 Dep 0032 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Røysegate 15 6003 ÅLESUND
Fiskerinæringens landsforening Pb. 5471 Majorstua 0305 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2483 Solli 0202 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Postboks 130 6399 VESTNES
Huseiernes Landsforbund Fred Olsensgt 5 0152 OSLO
IT – Industriens Forening Postboks 7072 Homansbyen 0306 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landslaget for Regnskapskonsulenter Falsensgt 14 2314 HAMAR
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgaten 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundtsgate 15 5004 BERGEN
Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Kings Bay AS  9173 NY-ÅLESUND
Kommunenes sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Fiskarlag Postboks 519 7001 TRONDHEIM
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk bedriftsforbund – NBF C. J. Hambros pl 5 0164 OSLO
Norsk Folkehjelp Torggaten 16 0181 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Pendlerforbund v/Per Ottesen Byrevn. 95 2640 VINSTRA
Norsk Pensjonistforbund Henrik Ibsens gt. 7 0179 OSLO
Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret 9296 TROMSØ
Norsk Øko-Forum Postboks 2853 Tøyen 0608 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 547 4001 STAVANGER
RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO
Rederienes Landsforening Essendrops gt. 6 0368 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Universitetsgaten 8 0164 OSLO
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Postboks 613 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard likningskontor Postboks 413 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Reiselivsråd Postboks 232 9171 LONGYEARBYEN
Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Trust Arktikugol  9178 BARENSTBURG
Universitetssenteret på Svalbard AS Postboks 156 9171 LONGYEARBYEN
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomigruppen i utvalg om Frivillige organisasjoner v/prof.dr.jur. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI Postboks 580 1301 Sandvika

Til toppen