Høring - rapport fra arbeidsgruppen for svalbardskatt

Resultat: Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - Lovendringer kap 17.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2007