Høring - rapporten Organisering av fagskolestatistikk

Det finnes i dag ikke tilfredsstillende helhetlig statistikk for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe for fagskolestatistikk som fikk i oppdrag å foreslå hva slags data fagskolene skal rapportere, samt hvordan rapporteringen skal organiseres og finansieres. Rapporten fra arbeidsgruppen ble lagt frem 26.02.10, og den er nå sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2010

Vår ref.: 200804875

Rapporten ”Organisering av fagskolestatistikk” – høring

Det finnes i dag ikke helhetlig statistikk for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor i september 2008 en arbeidsgruppe for å gi anbefaling om hva slags data fagskoler henholdsvis med og uten offentlig tilskudd bør rapportere, samt foreslå hvordan rapporteringen skal organiseres og finansieres.

Arbeidsgruppen avla sin rapport 26. februar 2010 og oversendte den samme dag til Kunnskapsdepartementet, Kommunenes sentralforbund og arbeidsgruppen for etablering av fagskoleråd. Arbeidsgruppen for fagskolestatistikk kom til at det i den nasjonale statistikken ikke vil være forskjell på rapporteringsbehovet fra fagskoler med og uten offentlig finansiering. Rapporten ”Organisering av fagskolestatistikk” følger vedlagt.

Arbeidsgruppen for fagskolestatistikk har bestått av representanter fra Forum for fagskoler, Fylkeskommunale fagskoler, Statens lånekassen for utdanning, Statistisk sentralbyrå og Kunnskapsdepartementet. Den gir følgende anbefalinger mht. fremtidig organisering og finansiering av statistikk¬rapporteringen for fagskolene:
- Fagskolene bør rapportere inn til én sentral database på en måte som tilfredsstiller behovene til alle de ulike instansene. Disse igjen foretar uttrekk av databasen tilpasset egne behov.
- Ettersom dette vil fordre nær kontakt mellom de mest sentrale aktørene (SSB, Lånekassen, KD, fylkeskommunene, NOKUT og fagskolene (ved det fremtidige Fagskolerådet) og database¬leverandør, foreslår arbeidsgruppen at disse danner et fast forum (Fagskolenes statistikkforum) med faste møter.
- Fagskolestatistikken bør samles i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) og finansieres over    Kunnskapsdepartementets budsjetter, mens finansieringen av innsamlingsarbeidet blir skoleeiernes ansvar.

Kunnskapsdepartementet vil be om synspunkter på ovennevnte forslag til organisering og finansiering av fagskoleutdanningsstatistikk. Vi vil gjøre fagskolene oppmerksom på at rapporteringsopplegget som foreslås, vil gjøre det nødvendig for hver tilbyder å oppnevne en egen rapporteringsansvarlig for å ivareta kontakten med databaseleverandør (i rapporten foreslått å være DBH). For å sikre kvaliteten i fremtidig fagskolestatistikk er det videre viktig at både fagskolene og samtlige brukere, og i særdeleshet fylkeskommunene som ansvarlige for feltet, vurderer om det foreslåtte settet av indikatorer og variabler er hensiktsmessig.

Kunnskapsdepartementet er innstilt på å finansiere opprettelse og drift av en sentral database for fagskolestatistikk i tråd med arbeidsgruppens forslag.

Dette høringsbrevet, arbeidsgruppens rapport og liste over høringsinstanser ligger på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no. Også høringsuttalelser vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Høringsfristen er fredag 25. juni 2010.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes, da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.)

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Gro Beate Vige
seniorrådgiver


Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
Medlemmene i Arbeidsgruppen for fagskolestatistikk


 


Kommunal- og regionaldepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Kommunenes sentralforbund
Fylkeskommunene
Forum for fagskoler
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Arbeidsgruppen for etablering av fagskoleråd
Nasjonalt opptakskontor for fagskoler
Statens lånekasse for utdanning
NOKUT
NSD v/DBH