Høring - rapporten Organisering av fagskolestatistikk

Det finnes i dag ikke tilfredsstillende helhetlig statistikk for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe for fagskolestatistikk som fikk i oppdrag å foreslå hva slags data fagskolene skal rapportere, samt hvordan rapporteringen skal organiseres og finansieres. Rapporten fra arbeidsgruppen ble lagt frem 26.02.10, og den er nå sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2010

Det finnes i dag ikke tilfredsstillende helhetlig statistikk for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor en arbeidsgruppe for fagskolestatistikk som fikk i oppdrag å foreslå hva slags data fagskolene skal rapportere, samt hvordan rapporteringen skal organiseres og finansieres. Rapporten fra arbeidsgruppen ble lagt frem 26.02.10, og den er nå sendt på høring.
(26.03.2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten Organisering av fagskolestatistikk (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høringen: DBH - Fagskolestatistikk (DBH-F) er en nasjonal database for statistikk om fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge. Databasen ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartemenetet i Prop. 1 S (2010-2011) som et resultat av arbeidet til "Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk."